Postapki i_proceduri Gradezni dozvoli 

Советот на општина Делчево за 2012 година усвои развоен буџет

Печати PDF

На 30-та седница на Советот на општина Делчево која се одржа на 27.12.2011 година со почеток во 11.00, со 11 (единаесет) гласови ЗА и 4 (четири гласови ПРОТИВ, Советот на општина Делчево го усвои Буџетот за 2012 година. Позитивно за предложениот буџет гласааа советниците на советничката група на ВМРО ДПМНЕ, советниците од независна листа на група избирачи В.Н. , советникот од Независна листа Група избирачи  Љ.П., советникот на ВМРО Народна партија, како и еден од советниците од советничката група на СДСМ. Негативно за буџетот се изјаснија четири советници од советничката група на СДСМ.

Буџетот на општината се изготвува, донесува и извршува врз основа на законски и подзаконски прописи со кои се уредени правата, обврските и надлежностите на општината (Законот за буџетите, Законот за локална самоуправа и Законот за финансирање) односно согласно Законот за буџети.


Според Законот за буџетите, буџетот претставува годишен план за финансирање на функциите на општината и се состои од годишна проценка на вкупните приходи по видови на извори и вкупните расходи утврдени по нивните намени.

Буџетот на општината се донесува во законски предвидени рокови. Буџетскиот процес започнува со доставување на буџетскиот циркулар од страна на министерството за финансии со кој општините се известуваат за макроекономските индикатори.Роковите за планирање на буџетот се утврдени во буџетскиот календар кој го донесува Советот на општината.

Во периодот од деценетрализацијата па до денес министерството за финансии во соработка со општините изврши значајни подобрувања во формата и содржината на Буџетот, односно се изврши усогласување на Буџетот на РМ со буџетите на општините.

 

Во 2012 година и во наредниот период ќе се спроведуваат и интензивираат реформите  во буџетскиот процес изразени преку :

- зголемување на фискалната одговорност , отчетност и транспарентност

- подобрување на буџетското планирање и извршување преку дефинирани програми

- потранспарентно планирање и искористување на капиталните расходи

Процесот на успешно буџетирање всушност како и секој процес подразбира навремено и стручно планирање. 

Голема одговорност и активна улога во донесувањето на буџетските одлуки колку ќе потроши општината во наредната година и како ќе се финансираат новите приоритети има градоначалникот и финансискиот оддел.

Меѓутоа за поголема ефикасност во планирањето и изработката на буџетот учествуваат сите нивоа и одделенија во рамките на општината, при што се земени во предвид и барањата и потребите на граѓаните за кои е претходно дискутирано на јавни собири или форуми а се искажани преку месните заедници, каде присуствува и градоначалникот заедно со раководителот на одделението за урбанизам и други раководни структури, потоа мислењата и  барањата и потребите на НВО и бизнис секторот.

Остварени приходи за буџетот на општина Делчево во 201год.

-Buxetot na Op{tina Del~evo e sostaven od osnoven buxet, buxet na dotacii, buxet na donacii i buxet na samofinansira~ki aktivnosti.

         Planirani izvori na prihodi vo Buxetot za 2012 god.od koi }e se finansiraat rashodite na Op{tina Del~evo se:

1.Dano~ni prihodi

2.Nedano~ni prihodi

3.Transferi i donacii

      Prihodite na buxetot na op{tinata za 2012 god.se planirani soglasno zakonskite ramki i dosega{niot trend na analiza na  naplata od izvornite prihodi,soglasno analizata na istoriski podatoci i nekoi na{i predviduvawa za o~ekuvani prihodi,  kako prihodi od nadomestokot za ureduvawe na grade`no neizgradeno zemji{te, prihodi od proda`ba na grade`no neizgradeno zemji{te  od kade se o~ekuva i najgolemiot prihod vo Buxetot na op{tinata i dotaciite od Buxetot na RM.

Dano~ni prihodi

 39.267.000

Nedano~ni prihodi

 15.484.360

Transferi i donacii

 32.623.800

Kapitalni prihodi

 17.100.000

Prihodi od dotacii

117.220.000

VKUPNO:

221.695.160

1.Dano~ni prihodi

    Dano~nite prihodi vo 2012god. se planiraat vo iznos od 39.267.000 pri {to nivniot raspored po vidovi na dano~ni prihodi e daden kako {to sleduva:

Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki

  1.430.000

Danoci od imot

18.495.000

Danoci od specifi~ni uslugi

 19.232.000

Taksi za koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost

     110.000

VKUPNO:

39.267.000

     Kaj strukturata na dano~nite prihodi mo`e da se zabele`i deka najgolemo u~estvo }e imaat prihodite ostvareni od danocite na specifi~ni uslugi vo koi vleguva i nadomestokot za ureduvawe na grade`noto neizgradeno zemji{te so 49%dodeka danokot na imot vo vkupnite prihodi }e u~estvuva so 47,1%.

2.Nedano~ni prihodi

    Strukturata na nedano~nite prihodi za 2012 god.vo vkupniot buxet na op{tina Del~evo izgleda vaka:

Taksi i nadomestoci

12.844.360

Administrativni taksi i nadomestoci

   1.720.000

Drugi vladini uslugi

      70.000

Drugi nedano~ni uslugi

    850.000

Vkupno:

15.484.360

 

3.Transferi i donacii

    U~estvoto na transferite od drugi nivoa na vlast i donaciite od stranstvo vo vkupniot buxet na Op{tinata za 2012 god. se zastapeni so iznos od 32.623.800 ili 14.7%.

   Sredstvata za blok dotacii  koi slu`at za ostvaruvawe na nadle`nostite vo obrazovanieto, detskata za{tita i kulturata, se utvrdeni od nadle`nite ministerstva soglasno zakonskata regulativa i fiskalnata strategija i politika utvrdena od Vladata na RM.

     Pokraj namenskite dotacii vo ovie prihodi spa|aat i sredstvata dobieni od buxetite na fondovite.

  • Planirani buxetski rashodi na Op{tina Del~evo

          Vkupnite rashodi na Op{tinata za 2012 god.iznesuvaat 221.695.160 den. i so toa se zapazuva buxetskoto na~elo na balansirani prihodi i rashodi. Istite se utvrdeni po odredeni nameni i vidovi soglasno ekonomskata  klasifikacija na rashodi.

40

Plati i nadomestoci

124.538.368

41

Rezervi i nedefinirani rashodi

800.000

42

Stoki i uslugi

56.842.166 

46

Subvencii i transferi

6.841.326

47

Socijalni beneficii

750.000

48

Kapitalni rashodi

31.923.300

 

Vkupno:

221.695.160

          Vo delot na rashodite na stoki i uslugi otpa|aat 25,64% kade {to pokraj obezbeduvaweto na redovnoto funkcionirawe na op{tinata se sodr`ani i rashodite za finansirawe na komunalnite uslugi i del od tekovnoto odr`uvawe na osnovnoto i sredno obrazovanie, bibliotekarstvo i detskata za{tita.

  • Tekovno operativni rashodi

     Soglasno zakonskata regulativa op{tinskiot buxet se sledi preku razli~nite vidovi na rashodi, odnosno tekovno operativnite i kapitalnite rashodi.

     Platite i nadomestocite koi se neophodni za funkcionirawe na op{tina Del~evo se planiraat da opfatat okolu 25,2% od vkupno planiranite rashodi vo osnovniot buxet.

Sredstvata od tekovnata rezerva se koristat koga za odredeni  itni potrebi na op{tinata ili buxetskite korisnici ne se obezbedeni sredstva ili ne se obezbedeni vo dovolen iznos.

  • Kapitalni rashodi

            Kapitalnite rashodi koi se planirani vo iznos od 30.330.000,00 den. vo najgolem del se odnesuvaat na izgotvuvawe na proekti, izgradba na ulici i pati{ta, i rekonstrukcija na ulici i pati{ta kako vo urbaniot taka i vo ruralniot del na op{tinata.Ovie rashodi se vo funkcija na podobruvawe na javnite uslugi i podobruvawe na infrastrukturata vo op{tinata.U~estvoto na rashodite planirani za grade`ni objekti vo vkupnite kapitalni rashodi iznesuva 92.12%., dodeka u~estvoto na kapitalnite rashodi vo vkupniot buxet e 34,8%.

            Seto toa uka`uva deka Buxetot na op{tina Del~evo za 2012 godina ima razvojna komponenta a koja podetalno e iska`ana vo posebniot del od Buxetot po pooddelni programi i potprogrami.

Share/Save/Bookmark

Оваа содржина е заклучена. Не е можно коментирање на оваа статија.

Посетеност

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДенес2157
mod_vvisit_counterВчера2141
mod_vvisit_counterОваа недела7178
mod_vvisit_counterПретходна недела19305
mod_vvisit_counterОвој месец65364
mod_vvisit_counterПретходен месец66761
mod_vvisit_counterВкупно3320890

Присутни online: 45
Ваша IP: 18.232.125.29
,
Денес: Фев 26, 2020