Демографија

Вкупно население: 13.585
Домаќинства: 4.898
Станови: 6.403

Вкупно попишани според етничката припадност

   Вкупно    Мажи Жени
Делчево   14 825   7 529   7 296
Македонци   13 099   6 659   6 440
Албанци    27    5    22
Турци    129    70    59
Роми    499    254    245
Власи    5    3    2
Срби    11    6    5
Бошњаци    2    1    1
Други неспомнати    137    76    61
Не се изјасниле    3    2    1
Непознато    8    3    5
Лица за кои податоците се преземени од административни извори    905    450    455

Населението по пол и по петгодишни групи на возраст во Општина Делчево

 

 

Писменост

 

 

 

Школска подготовка

 

 

 

 

 

 

Активност

 

 

 

 

 Делчево
 Бигла
 Ветрен
 Вирче
 Вратиславци
 Габрово
 Град
 Драмче
 Ѕвегор
 Илиово
 Киселица
 Косово Дабје
 Нов Истевник
 Очипала
 Полето
 Разловци
 Селник
 Стар Истевник
 Тработивиште
 Турија
 Чифлик
 Стамер
 Вкупно