Совет на општина Делчево во период октомври 2021 – тековно

Советот е претставнички орган на граѓаните кој одлучува во рамките на надлежностите на општината. Советот го сочинуваат претставници на граѓаните избрани на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање. Бројот на членовите на советот се утврдува во зависност од бројот на жителите во општината и не може да биде помал од девет ниту поголем од 33. Советот на Општина Делчево брои 15 члена. Според резултатите од локалните избори составот на Советот е следен: СДСМ има 8 (осум) советнички места, ВМРО – ДПМНЕ има 6 (шест) советнички мандати и Левица со 1 (еден) советнички мандат.

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА

ЗА  МАНДАТ 2021-2025 ГОДИНА

 ОПШТИНА   ДЕЛЧЕВО

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
Гоце  Попов  

arh.popovgoce@gmail.com

ИЗЈАВА
 ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА
СОВЕТНИК ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
Дејан Георгиевски dejan975@yahoo.com
Зекир Абдулов zekir1@yahoo.com ИЗЈАВА
Сунчица Ѓорѓиева gsuncica992@gmail.com
Марио Скакарски skakarskim@gmail.com
Бојана Гоцевска bojanagocevska8@gmail.com
Кирил Тренчовски kire73@live.com ИЗЈАВА
Јасмина Ќурчиска jkurciska@gmail.com
Тони Стаменковски stamenkovski.toni@gmail.com
Сашко Ивановски ivanovskisasko@yahoo.com
Иван Гоцевски ivan_gocevski88@yahoo.com
Ели Ризова Ангеловска eli_rizova@hotmail.com
Стефанија А.Јовановски stefanijajovanovski@hotmail.com
Оливера Ташевска oliveracurciska@yahoo.com
Марјанчо Велиновски mar.velinovski@gmail.com