Контакт

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Ул. „Светозар Марковиќ“ бр. 1
info@delcevo.gov.mk
тел. +38933411550

Градоначалник
Горан Трајковски
goran.trajkovski@delcevo.gov.mk
тел. +38933411550

Претседател на Совет
Гоце Попов
arh.popovgoce@gmail.com
тел. 078/361-020

Секретар
Билјана Прачкоска
sekretar@delcevo.gov.mk
тел. 078/361-824

Раководител на Одделение за буџетска контрола, сметководство и администрирање на даноци
Ана Ситновска Димитровска
anasitnovska@gmail.com
тел. 075/327-322

Раководител на Сектор за урбанизам, заштита на животната средина, комунални дејности,  сообраќај и локален економски развој
Звонко Атанасов
dgizvonko@gmail.com
тел. 075/367-901

Инспектор за заштита на животна средина
Љупчо Симоновски
тел. 075/367-941

Овластен Градежен инспектор
Зорка Спасова
тел. 075/367-944

Овластен инспектор за патен сообраќај и патишта
Зоран Кускински
075/367-936

Лице задолжено за односи со јавност
Даниела Такева
danitakeva@yahoo.com
тел. 071/215-275