Листа на вработени

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ ЗА  ВРАБОТЕНИ  ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО  – 15/06/2021 ГОДИНА

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
  СЕКТОР ЗА ФИНАСИСКИ ПРАШАЊА      
2 ШАБАН БАГАШОВ УПР010Б02000 РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ЗА ФИНАСИСКИ ПРАШАЊА 075/367-949
   

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА,СМЕТКОВОДСТВО И АДМИНИСТРИРАЊЕ ЗА ДАНОЦИ  

     
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
3 АНКА ХРИСТОВА УПР0101Б04000 РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА,СМЕТКОВОДСТВО И АДМИНИСТРИРАЊЕ СО ИМОТОТ НА ОПШТИНАТА 071/215-278
4 АНА СИТНОВСКА-ДИМИТРОВСКА УПР0101В01000 СОВЕТНИК-ОДГОВОРЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ 078/441-491
5 ЕМИЛ ТАСЕВ УПР0101В0100 СОВЕТНИК-ДАНОЧЕН ИЗВРШИТЕЛ 070/354-120
6 САЊА СТОИЛОВСКА УПР0101В03000 СОРАБОТНИК ЗА КОМУНАЛНИ ТАКСИ И УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ИМОТ НА ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА И ОТКРИВАЊЕ НА НОВИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ 078/201-191
7 БЛАГИЦА ПЕТРОВСКА УПР0101В03000 СОРАБОТНИК ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ,ТАКСКИ И НАДОМЕСТОЦИ 071/598-990
   

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И АДМИНИСТРИРАЊЕ СО ИМОТОТ НА ОПШТИНАТА

     
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
8 СТЕФАНИЈА СТОЈЧЕВСКА УПР0101В1000 СОВЕТНИК ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 075/367-919

 

 

 

  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,СООБРАЌАЈ  И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ      
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
9 ЗВОНКО АТАНАСОВ УПР0101Б04000 РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И СООБРАЌАЈ 075/367-901
10 ГОРАН ПЕТРОВСКИ УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА  УРБАНИЗАМ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 071/215-274
11 ЉУБИЦА ЃЕОРЃИЕВСКА УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДБА И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 075/704-449
12 ТОНИ ВАНГЕЛОВСКИ УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 071/561-249
13 НИКОЛИНА ПЕТРОВСКА МАВРОДИЕВСКА УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК ЗА СООБРАЌАЈ И ПАТИШТА 075/367-942
14 ТАТЈАНА СТОЈКОВСКА УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА  071/273-929
15 АНДРИЈАНА СОКОЛОВСКА УПР0101В0400 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 071/956-557
16 МАЈА СТОИМЕНОВСКА УПР0101В04000 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 071/215-276

 

17 ВЛАТКО СТОЈКОВСКИ УПР0101Г01000 САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА СООБРАЌАЈ И ПАТИШТА 075/367-939
  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРЕВЕНЦИЈА И СПРАВУВАЊЕ СО КРЗИНА СОСТОЈБА,

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

     
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
18 ТОНИ СТОИМЕНОВСКИ УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 071/373-193
19 ДУШКО ЧАПЕВСКИ УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР И ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА 078/412-019
20 ВЛАТКО МИЦЕВСКИ УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК ЗА ИНФОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА 075/367-948
21 КИРЕ ЦОНЕВСКИ УПР0101В03000 СОРАБОТНИК ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И СПРАВУВАЊЕ СО КРЗИНА СОСТОЈБА И ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 078/705-513
22 АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВСКИ УПР0101В04000 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНОЛОГИЈА

 

071/259-766
   

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

     
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
23 СНЕЖАНА ТРАЈКОВСКА УПР0101В01000 СОВЕТНИК-ЗА ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦИ НА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА

075/367-933
24 ВАНЧО НОВОСЕЛСКИ УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 070/309-630

 

 

25 ДАНИЕЛА ТАКЕВА УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ПРОТОКОЛ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА 077/894-254
26 ИВАНА ИВАНОВСКА УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ПРАВНИ РАБОТИ ЗАСТАПУВАЊЕ 078/308-271
27 НАТАША ДИМИТРОВСКА УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК –ИНФОРМАЦИИ И КОНТАКТ СО ГРАЃАНИТЕ 076/424-580
28 НИКОЛЧЕ ТРАЈАНОВСКИ УПР0101В03000  СОРАБОТНИК ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ И ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА  072/276-510
29 ИГОР ЖЕЖОВСКИ УПР0101В03000 СОРАБОТНИК ЗА ЕДНОШАЛТЕРСКО РАБОТЕЊЕ 070/560-705
30 МИЛИЦА СТОЈКОВСКА УПР0101В04000 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ 070/349-776
31 ВИОЛЕТА ЈАНГЕЛОВСКА УПР0101Г03000 РЕФЕРЕНТ-АРХИВАР

 

075/367-932
32 ВАНЧО СТАМБОЛИСКИ УПР0101Г03000 РЕФЕРЕНТ –ДОСТАВУВАЧ 078/373-198
33 МАКЕДОНКА ПОПОВСКА УПР0101Г03000 РЕФЕРЕНТ-ЕКОНОМ 075/367-930
34 ВАЛЕНТИНА КРСТЕВСКА УПР0405А02001 ХИГИЕНИЧАР 071/900-948
35 АЛЕКСАНДАР ФИЛИПОВСКИ УПР0402А02001 ЧУВАР 075/235-082
36 ВАНЧО БЕЛОГАСКИ УПР0403А02001 ВОЗАЧ 072/224-205

 

 

  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦСКИ НАДЗОР-ИНСПЕКТОРАТ      
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
37 ЗОРАН КУСКИНСКИ ИНС0101В01001 СОВЕТНИК-ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ И ПАТИШТА 075/367-936
38 ЉУПЧО СИМОНОВСКИ ИНС0101В01001 СОВЕТНИК-ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 075/367-941
39 ЗОРКА СПАСОВА ИНС01001В01001 СОВЕТНИК-ОВЛАСТЕН ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР

 

071/819-092
40 БОРЧЕ СТОИМЕНОВСКИ УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК ЗА КОМУНАЛНА ХИГИЕНА 071/824-173

 

41 МАРЈАН ЗЛАТКОВ УПР0101Г03000 РЕФЕРЕНТ –КОМУНАЛЕН РЕДАР 075/367-937
42 ВЛАДО ТАУШАНСКИ УПР0101Г03000 РЕФЕРЕНТ –КОМУНАЛЕН РЕДАР 075/367-940
43 ГОРДАНА ПОП ЈОРДАНОСКА АНГЕЛОВСКА УПР0101Г03000 РЕФЕРЕНТ –КОМУНАЛЕН РЕДАР 075/367-938
  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ     ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО  
44 СУЗАНА ПЕТРОВСКА УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

 

078/411-550
45 ВИНКО АНГЕЛОВСКИ УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК ЗА РАЗВОЈ И УПРАВУВАЊЕ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 075/367-902

 

 

 

46 ЏУЛИЕТА МЕМЕДОВА УПР0101Г01000 САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

 

/
  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА     ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО  
47 КАТЕРИНА ТРАЈАНОВСКА УПР0101В04000 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ВНАТРЕШЕН РЕВИЗОР НА ОБУКА 070/309-339

 

  ТППЕ     ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО  
48 ОРЦЕ ТОДОРОВСКИ УПР0402Б11000 ВОДАЧ НА ГРУПА 071/233-736
49 ЗОРАН АРСОВСКИ УПР0402Б11000 ВОДАЧ НА ГРУПА 078/388-945
50 БЛАГОЈЧО МИЦЕВСКИ УПР0402Б13000 ВОДАЧ НА ГРУПА 070/313-933
51 ЈОНЧЕ АТАНАСОВСКИ УПР0402Б14000 ВОДАЧ НА ГРУПА  
52 МИЛЕ ТОДОРОВСКИ УПР0402Б11000 ВОДАЧ НА ГРУПА 075/367-917
53 ФИДАНЧО ПЕТРОВСКИ УПР0402Б13000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ 075/367-904
54 МИРЧЕ НИКОЛОВСКИ УПР0402Б13000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ 075/367-925
55 ИГОР ДИМИТРОВСКИ УПР0402Б11000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 078/863-333
56 КРИСТИЈАН ДИМИТРОВСКИ УПР0402Б14000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 071/263-407
57 БЛАГОЈЧО СТОИМЕНОВСКИ УПР0402Б14000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 075/367-907
58 САШО МАНОВСКИ УПР0402Б14000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 075/367-905
59 ЛОРЕНЦО ТРАЈАНОВСКИ УПР0402Б14000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 070/700-749
60 САШО ПОПОВСКИ УПР0402Б14000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 070/955-732
61 ЗОРАН ВАСИЛЕВСКИ УПР0402Б13000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ

 

 

071/319-973
62 ПАВЛЕ ИВАНОВСКИ УПР0402Б13000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ

 

070/324-241
63 ГОРАН ГОЦЕВСКИ УПР0402Б15000 РАКОВОДИТЕЛ НА ПРОТИВПОЖАРЕН СЕРВИС 077/747-606
64 ДИМИТАР ПОСТОЛОВСКИ УПР0402Б15000 РАКОВОДИТЕЛ НА ПРОТИВПОЖАРЕН СЕРВИС 071/266-940
Големина на фонт
Контраст