Листа на вработени

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ ЗА  ВРАБОТЕНИ  ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО  – 15/06/2021 ГОДИНА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
ГРАДОНАЧАЛНИК      
ГОРАН ТРАЈКОВСКИ И0007 ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА 078/359-682
СЕКРЕТАР НА ОПШТИНА      
БИЛЈАНА ПРАЧКОСКА УПР0101А04000 СЕКРЕТАР НА ОПШТИНА СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД 078/487-161
СЕКТОР ЗА ФИНАСИСКИ ПРАШАЊА
ШАБАН БАГАШОВ УПР010Б02000 РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ЗА ФИНАСИСКИ ПРАШАЊА 075/367-949
 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА,СМЕТКОВОДСТВО И АДМИНИСТРИРАЊЕ ЗА ДАНОЦИ  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
АНКА ХРИСТОВА УПР0101Б04000 РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА,СМЕТКОВОДСТВО И АДМИНИСТРИРАЊЕ СО ИМОТОТ НА ОПШТИНАТА 071/215-278
АНА СИТНОВСКА-ДИМИТРОВСКА УПР0101В01000 СОВЕТНИК-ОДГОВОРЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ 078/441-491
ЕМИЛ ТАСЕВ УПР0101В0100 СОВЕТНИК-ДАНОЧЕН ИЗВРШИТЕЛ 070/354-120
САЊА СТОИЛОВСКА УПР0101В03000 СОРАБОТНИК ЗА КОМУНАЛНИ ТАКСИ И УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ИМОТ НА ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА И ОТКРИВАЊЕ НА НОВИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ

 

078/201-191
БЛАГИЦА ПЕТРОВСКА УПР0101В03000 СОРАБОТНИК ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ,ТАКСКИ И НАДОМЕСТОЦИ 071/598-990
 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И АДМИНИСТРИРАЊЕ СО ИМОТОТ НА ОПШТИНАТА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
СТЕФАНИЈА СТОЈЧЕВСКА УПР0101В1000 СОВЕТНИК ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 075/367-919

 

 

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,СООБРАЌАЈ  И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ      
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
ЗВОНКО АТАНАСОВ УПР0101Б04000 РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И СООБРАЌАЈ 075/367-901
ГОРАН ПЕТРОВСКИ УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА  УРБАНИЗАМ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 071/215-274
ЉУБИЦА ЃЕОРЃИЕВСКА УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДБА И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 075/704-449
ТОНИ ВАНГЕЛОВСКИ УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 071/561-249
НИКОЛИНА ПЕТРОВСКА МАВРОДИЕВСКА УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК ЗА СООБРАЌАЈ И ПАТИШТА 075/367-942
ТАТЈАНА СТОЈКОВСКА УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА  071/273-929
АНДРИЈАНА СОКОЛОВСКА УПР0101В0400 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 071/956-557
МАЈА СТОИМЕНОВСКА УПР0101В04000 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 071/215-276

 

ВЛАТКО СТОЈКОВСКИ УПР0101Г01000 САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА СООБРАЌАЈ И ПАТИШТА 075/367-939
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРЕВЕНЦИЈА И СПРАВУВАЊЕ СО КРЗИНА СОСТОЈБА,

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
ТОНИ СТОИМЕНОВСКИ УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 071/373-193
ДУШКО ЧАПЕВСКИ УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР И ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА 078/412-019
ВЛАТКО МИЦЕВСКИ УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК ЗА ИНФОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА 075/367-948
КИРЕ ЦОНЕВСКИ УПР0101В03000 СОРАБОТНИК ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И СПРАВУВАЊЕ СО КРЗИНА СОСТОЈБА И ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

 

078/705-513
АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВСКИ УПР0101В04000 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНОЛОГИЈА

 

071/259-766
 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

     
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
СНЕЖАНА ТРАЈКОВСКА УПР0101В01000 СОВЕТНИК-ЗА ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦИ НА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА

075/367-933
ВАНЧО НОВОСЕЛСКИ УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 070/309-630

 

 

ДАНИЕЛА ТАКЕВА УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ПРОТОКОЛ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА 077/894-254
ИВАНА ИВАНОВСКА УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ПРАВНИ РАБОТИ ЗАСТАПУВАЊЕ 078/308-271
НАТАША ДИМИТРОВСКА УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК –ИНФОРМАЦИИ И КОНТАКТ СО ГРАЃАНИТЕ 076/424-580
НИКОЛЧЕ ТРАЈАНОВСКИ УПР0101В03000  СОРАБОТНИК ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ И ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА  072/276-510
ИГОР ЖЕЖОВСКИ УПР0101В03000 СОРАБОТНИК ЗА ЕДНОШАЛТЕРСКО РАБОТЕЊЕ 070/560-705
МИЛИЦА СТОЈКОВСКА УПР0101В04000 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ 070/349-776
ВИОЛЕТА ЈАНГЕЛОВСКА УПР0101Г03000 РЕФЕРЕНТ-АРХИВАР

 

075/367-932
ВАНЧО СТАМБОЛИСКИ УПР0101Г03000 РЕФЕРЕНТ –ДОСТАВУВАЧ 078/373-198
МАКЕДОНКА ПОПОВСКА УПР0101Г03000 РЕФЕРЕНТ-ЕКОНОМ 075/367-930
ВАЛЕНТИНА КРСТЕВСКА УПР0405А02001 ХИГИЕНИЧАР 071/900-948
АЛЕКСАНДАР ФИЛИПОВСКИ УПР0402А02001 ЧУВАР 075/235-082
ВАНЧО БЕЛОГАСКИ УПР0403А02001 ВОЗАЧ 072/224-205

 

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦСКИ НАДЗОР-ИНСПЕКТОРАТ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
ЗОРАН КУСКИНСКИ ИНС0101В01001 СОВЕТНИК-ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ И ПАТИШТА 075/367-936
ЉУПЧО СИМОНОВСКИ ИНС0101В01001 СОВЕТНИК-ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 075/367-941
ЗОРКА СПАСОВА ИНС01001В01001 СОВЕТНИК-ОВЛАСТЕН ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР

 

071/819-092
БОРЧЕ СТОИМЕНОВСКИ УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК ЗА КОМУНАЛНА ХИГИЕНА 071/824-173

 

МАРЈАН ЗЛАТКОВ УПР0101Г03000 РЕФЕРЕНТ –КОМУНАЛЕН РЕДАР 075/367-937
ВЛАДО ТАУШАНСКИ УПР0101Г03000 РЕФЕРЕНТ –КОМУНАЛЕН РЕДАР 075/367-940
ГОРДАНА ПОП ЈОРДАНОСКА АНГЕЛОВСКА УПР0101Г03000 РЕФЕРЕНТ –КОМУНАЛЕН РЕДАР 075/367-938
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ     ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО  
СУЗАНА ПЕТРОВСКА УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 078/411-550
ВИНКО АНГЕЛОВСКИ УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК ЗА РАЗВОЈ И УПРАВУВАЊЕ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 075/367-902

 

 

 

ЏУЛИЕТА МЕМЕДОВА УПР0101Г01000 САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

 

075/367-931
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА     ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО  
КАТЕРИНА ТРАЈАНОВСКА УПР0101В04000 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ВНАТРЕШЕН РЕВИЗОР НА ОБУКА 070/309-339

 

ТППЕ     ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО  
ОРЦЕ ТОДОРОВСКИ УПР0402Б11000 ВОДАЧ НА ГРУПА 071/233-736
ЗОРАН АРСОВСКИ УПР0402Б11000 ВОДАЧ НА ГРУПА 078/388-945
БЛАГОЈЧО МИЦЕВСКИ УПР0402Б13000 ВОДАЧ НА ГРУПА 070/313-933
ЈОНЧЕ АТАНАСОВСКИ УПР0402Б14000 ВОДАЧ НА ГРУПА
МИЛЕ ТОДОРОВСКИ УПР0402Б11000 ВОДАЧ НА ГРУПА 075/367-917
ФИДАНЧО ПЕТРОВСКИ УПР0402Б13000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ 075/367-904
МИРЧЕ НИКОЛОВСКИ УПР0402Б13000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ 075/367-925
ИГОР ДИМИТРОВСКИ УПР0402Б11000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 078/863-333
КРИСТИЈАН ДИМИТРОВСКИ УПР0402Б14000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 071/263-407
БЛАГОЈЧО СТОИМЕНОВСКИ УПР0402Б14000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 075/367-907
САШО МАНОВСКИ УПР0402Б14000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 075/367-905
ЛОРЕНЦО ТРАЈАНОВСКИ УПР0402Б14000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО

 

 

070/700-749
САШО ПОПОВСКИ УПР0402Б14000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 070/955-732
ЗОРАН ВАСИЛЕВСКИ УПР0402Б13000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ

 

 

071/319-973
ПАВЛЕ ИВАНОВСКИ УПР0402Б13000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ

 

070/324-241
ГОРАН ГОЦЕВСКИ УПР0402Б15000 РАКОВОДИТЕЛ НА ПРОТИВПОЖАРЕН СЕРВИС 077/747-606
ДИМИТАР ПОСТОЛОВСКИ УПР0402Б15000 РАКОВОДИТЕЛ НА ПРОТИВПОЖАРЕН СЕРВИС 071/266-940
Големина на фонт
Контраст