Листа на вработени

Табеларен приказ со контакти на вработени во Општина Делчево

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
ШАБАН БАГАШОВ РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА 075/367-949

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА,СМЕТКОВОДСТВО И АДМИНИСТРИРАЊЕ ЗА ДАНОЦИ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
АНКА ХРИСТОВА РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА,СМЕТКОВОДСТВО И АДМИНИСТРИРАЊЕ СО ИМОТОТ НА ОПШТИНАТА 071/215-278
АНА СИТНОВСКА-ДИМИТРОВСКА СОВЕТНИК-ОДГОВОРЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ 075/327-322
САЊА СТОИЛОВСКА СОРАБОТНИК ЗА КОМУНАЛНИ ТАКСИ И УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ИМОТ НА ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА И ОТКРИВАЊЕ НА НОВИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ 071/215-279
АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВСКИ ВИШ РЕФЕРЕНТ-БЛАГАЈНИК 075/441-665

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И АДМИНИСТРИРАЊЕ СО ИМОТОТ НА ОПШТИНАТА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
СТЕФАНИЈА СТОЈЧЕВСКА ВИШ СОРАБОТНИК ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 075/367-919
ЕМИЛ ТАСЕВ СОРАБОТНИК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДВИЖЕН И НЕДВИЖЕН ИМОТ НА ОПШТИНАТА 075/367-928

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,СООБРАЌАЈ И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
ЗВОНКО АТАНАСОВ РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И СООБРАЌАЈ 075/367-901
ГОРАН ПЕТРОВСКИ СОВЕТНИК ЗА УРБАНИЗАМ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 071/215-274
ЉУБИЦА ЃЕОРЃИЕВСКА СОВЕТНИК ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДБА И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
НИКОЛИНА ПЕТРОВСКА МАВРОДИЕВА ВИШ СОРАБОТНИК ЗА СООБРАЌАЈ И ПАТИШТА 075/367-942
ТАТЈАНА СТОЈКОВСКА ВИШ СОРАБОТНИК ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 075/367-946
ТОНИ ВАНГЕЛОВСКИ СОРАБОТНИК ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ 072/224-204
АНДРИЈАНА СОКОЛОВСКА ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 075/367-918
МАЈА СТОИМЕНОВСКА САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА РАБОТА СО ГИС 075/367-945
ВЛАТКО СТОЈКОВСКИ САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА СООБРАЌАЈ И ПАТИШТА 075/367-939

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРЕВЕНЦИЈА И СПРАВУВАЊЕ СО КРЗИНА СОСТОЈБА,ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
ТОНИ СТОИМЕНОВСКИ СОВЕТНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 071/373-193
ДУШКО ЧАПЕВСКИ ВИШ СОРАБОТНИК СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР И ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА 075/281-848
ВЛАТКО МИЦЕВСКИ ВИШ СОРАБОТНИК ЗА ИНФОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА 075/367-948
КИРЕ ЦОНЕВСКИ СОРАБОТНИК ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И СПРАВУВАЊЕ СО КРЗИНА СОСТОЈБА И ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
СНЕЖАНА ТРАЈКОВСКА СОВЕТНИК-ЗА ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА 075/367-933
ВАНЧО НОВОСЕЛСКИ СОВЕТНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 070/309-630
ДАНИЕЛА ТАКЕВА СОВЕТНИК ЗА ПРОТОКОЛ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА 071/215-275
НАТАША ДИМИТРОВСКА ВИШ СОРАБОТНИК –ИНФОРМАЦИИ И КОНТАКТ СО ГРАЃАНИТЕ 075/367-926
НИКОЛЧЕ ТРАЈАНОВСКИ СОРАБОТНИК ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ И ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 075/367-927
ИГОР ЖЕЖОВСКИ СОРАБОТНИК ЗА ЕДНОШАЛТЕРСКО РАБОТЕЊЕ 075/443-038
ИВАНА ИВАНОВСКА ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ РАБОТИ 075/367-947
МИЛИЦА СТОЈКОВСКА ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ 075/367-935
ВИОЛЕТА ЈАНГЕЛОВСКА РЕФЕРЕНТ-АРХИВАР 075/367-932
ВАНЧО СТАМБОЛИСКИ РЕФЕРЕНТ –ДОСТАВУВАЧ 071/373-198
МАКЕДОНКА ПОПОВСКА РЕФЕРЕНТ-ЕКОНОМ 075/367-930
ВАЛЕНТИНА КРСТЕВСКА ХИГИЕНИЧАР 075/367-924
АЛЕКСАНДАР ФИЛИПОВСКИ ЧУВАР 076/470-770
ВАНЧО БЕЛОГАСКИ ВОЗАЧ 072/224-205

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦСКИ НАДЗОР-ИНСПЕКТОРАТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
ЗОРАН КУСКИНСКИ СОВЕТНИК-ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ И ПАТИШТА 075/367-936
ЉУПЧО СИМОНОВСКИ СОВЕТНИК-ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 075/367-941
ЗОРКА СПАСОВА СОВЕТНИК-ОВЛАСТЕН ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР 075/367-944
БОРЧЕ СТОИМЕНОВСКИ ВИШ СОРАБОТНИК ЗА КОМУНАЛНА ХИГИЕНА 075/478-988
МАРЈАН ЗЛАТКОВ РЕФЕРЕНТ –КОМУНАЛЕН РЕДАР 075/367-937
ВЛАДО ТАУШАНСКИ РЕФЕРЕНТ –КОМУНАЛЕН РЕДАР 075/367-940
ГОРДАНА ПОП ЈОРДАНОСКА АНГЕЛОВСКА РЕФЕРЕНТ –КОМУНАЛЕН РЕДАР 075/367-938

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
СУЗАНА ПЕТРОВСКА СОВЕТНИК ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
ВИНКО АНГЕЛОВСКИ ВИШ СОРАБОТНИК ЗА РАЗВОЈ И УПРАВУВАЊЕ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 075/367-902
ЏУЛИЕТА МЕМЕДОВА САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 075/367-931

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
КАТЕРИНА ТРАЈАНОВСКА ПОМЛАД СОРАБОТНИК ВНАТРЕШЕН РЕВИЗОР НА ОБУКА 070/309-339

ТППЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
ОРЦЕ ТОДОРОВСКИ ВОДАЧ НА ГРУПА 075/367-911
ЗОРАН АРСОВСКИ ВОДАЧ НА ГРУПА 075/367-903
ИГОР ДИМИТРОВСКИ ВОДАЧ НА ГРУПА 075/367-908
МИЛЕ ТОДОРОВСКИ ВОДАЧ НА ГРУПА 075/367-917
ФИДАНЧО ПЕТРОВСКИ ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ 075/367-904
МИРЧЕ НИКОЛОВСКИ ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ 075/367-925
БЛАГОЈЧО МИЦЕВСКИ ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ 075/367-912
КРИСТИЈАН ДИМИТРОВСКИ ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 075/367-914
БЛАГОЈЧО СТОИМЕНОВСКИ ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 075/367-907
САШО МАНОВСКИ ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 075/367-905
ЛОРЕНЦО ТРАЈАНОВСКИ ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 075/367-922
САШО ПОПОВСКИ ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 078/328-726
ЈОНЧЕ АТАНАСОВСКИ ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 075/367-943
ЗОРАН ВАСИЛЕВСКИ ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ 075/367-913
ПАВЛЕ ИВАНОВСКИ ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ 075/367-915
ГОРАН ГОЦЕВСКИ РАКОВОДИТЕЛ НА ПРОТИВПОЖАРЕН СЕРВИС
Големина на фонт
Контраст