Листа на вработени

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ ЗА  ВРАБОТЕНИ  ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО  – 01/04/2021 ГОДИНА

 

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ОБРАЗОВАНИЕ
  СЕКТОР ЗА ФИНАСИСКИ ПРАШАЊА      
1 ШАБАН БАГАШОВ УПР010Б02000 РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ЗА ФИНАСИСКИ ПРАШАЊА ЕКОНОМСКИ НАУКИ
   

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА,СМЕТКОВОДСТВО И АДМИНИСТРИРАЊЕ ЗА ДАНОЦИ  

     
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ОБРАЗОВАНИЕ
2 АНКА ХРИСТОВА УПР0101Б04000 РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА,СМЕТКОВОДСТВО И АДМИНИСТРИРАЊЕ СО ИМОТОТ НА ОПШТИНАТА ЕКОНОМСКИ НАУКИ
3 АНА СИТНОВСКА-ДИМИТРОВСКА УПР0101В01000 СОВЕТНИК-ОДГОВОРЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ ЕКОНОМСКИ НАУКИ
4 САЊА СТОИЛОВСКА УПР0101В03000 СОРАБОТНИК ЗА КОМУНАЛНИ ТАКСИ И УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ИМОТ НА ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА И ОТКРИВАЊЕ НА НОВИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ ИНФОРМАТИКА
   

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И АДМИНИСТРИРАЊЕ СО ИМОТОТ НА ОПШТИНАТА

     
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ОБРАЗОВАНИЕ
5 СТЕФАНИЈА СТОЈЧЕВСКА УПР0101В1000 СОВЕТНИК ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

 

ПРАВНИ НАУКИ

 

 

 

6 ЕМИЛ ТАСЕВ УПР0101В01000 СОВЕТНИК ДАНОЧЕН ИЗВРШИТЕЛ ЕКОНОМСКИ НАУКИ

 

  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,СООБРАЌАЈ  И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ      
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ОБРАЗОВАНИЕ
7 ЗВОНКО АТАНАСОВ УПР0101Б04000 РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И СООБРАЌАЈ ГРАДЕЖНИШТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
8 ГОРАН ПЕТРОВСКИ УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА  УРБАНИЗАМ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ АРХИТЕКТУРА,УРБАНИЗАМ И ПЛАНИРАЊЕ
9 ЉУБИЦА ЃЕОРЃИЕВСКА УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДБА И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА АРХИТЕКТУРА,УРБАНИЗАМ И ПЛАНИРАЊЕ
10 НИКОЛИНА ПЕТРОВСКА МАВРОДИЕВСКА УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК ЗА СООБРАЌАЈ И ПАТИШТА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ
11 ТАТЈАНА СТОЈКОВСКА УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА БИОЛОГИЈА
12 ТОНИ ВАНГЕЛОВСКИ УПР0101В03000 СОРАБОТНИК ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ ГРАДЕЖНИШТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
13 АНДРИЈАНА СОКОЛОВСКА УПР0101В0400 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ АРХИТЕКТУРА
14 МАЈА СТОИМЕНОВСКА УПР0101В04000 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ВШС-ГЕОДЕТСКА НАСОКА

 

15 ВЛАТКО СТОЈКОВСКИ УПР0101Г01000 САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА СООБРАЌАЈ И ПАТИШТА ВШС-СООБРАЌАЈНА
  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРЕВЕНЦИЈА И СПРАВУВАЊЕ СО КРЗИНА СОСТОЈБА,ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ      
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ОБРАЗОВАНИЕ
16 ТОНИ СТОИМЕНОВСКИ УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОДБРАНА
17 ДУШКО ЧАПЕВСКИ УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР И ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА БИЗНИС ИНФОРМАТИКА
18 ВЛАТКО МИЦЕВСКИ УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК ЗА ИНФОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА ИНФОРМАТИКА
19 КИРЕ ЦОНЕВСКИ УПР0101В03000 СОРАБОТНИК ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И СПРАВУВАЊЕ СО КРЗИНА СОСТОЈБА И ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТ
20 АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВСКИ УПР0101В04000 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНОЛОГИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА
   

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

     
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ОБРАЗОВАНИЕ
21 СНЕЖАНА ТРАЈКОВСКА УПР0101В01000 СОВЕТНИК-ЗА ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦИ НА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА

НАУКИ ЗА КНИЖЕВНОСТА
22 ВАНЧО НОВОСЕЛСКИ УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ИСТОРИСКИ НАУКИ

 

 

23 ДАНИЕЛА ТАКЕВА УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ПРОТОКОЛ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА НАУКИ ЗА КНИЖЕВНОСТА
24 ИВАНА ИВАНОВСКА УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ПРАВНИ РАБОТИ ЗАСТАПУВАЊЕ ПРАВНИ НАУКИ
25 НАТАША ДИМИТРОВСКА УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК –ИНФОРМАЦИИ И КОНТАКТ СО ГРАЃАНИТЕ НАУКИ ЗА КНИЖЕВНОСТА
26 НИКОЛЧЕ ТРАЈАНОВСКИ УПР0101В03000  СОРАБОТНИК ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ И ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА  ПРАВНИ НАУКИ
27 ИГОР ЖЕЖОВСКИ УПР0101В03000 СОРАБОТНИК ЗА ЕДНОШАЛТЕРСКО РАБОТЕЊЕ СОЦИОЛОГИЈА
28 МИЛИЦА СТОЈКОВСКА УПР0101В04000 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ ПРАВНИ НАУКИ
29 ВИОЛЕТА ЈАНГЕЛОВСКА УПР0101Г03000 РЕФЕРЕНТ-АРХИВАР

 

ССП-ЕКОНОМСКО
30 ВАНЧО СТАМБОЛИСКИ УПР0101Г03000 РЕФЕРЕНТ –ДОСТАВУВАЧ ССП-ГРАФИЧКА
31 МАКЕДОНКА ПОПОВСКА УПР0101Г03000 РЕФЕРЕНТ-ЕКОНОМ ССП-МАШИНСКА
32 ВАЛЕНТИНА КРСТЕВСКА УПР0405А02001 ХИГИЕНИЧАР ОСНОВНО
33 АЛЕКСАНДАР ФИЛИПОВСКИ УПР0402А02001 ЧУВАР ССП-ФИСКУЛТУРНО
34 ВАНЧО БЕЛОГАСКИ УПР0403А02001 ВОЗАЧ ССП-МАШИНСКА

 

  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦСКИ НАДЗОР-ИНСПЕКТОРАТ      
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ОБРАЗОВАНИЕ
35 ЗОРАН КУСКИНСКИ ИНС0101В01001 СОВЕТНИК-ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ И ПАТИШТА

 

 

СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ
36 ЉУПЧО СИМОНОВСКИ ИНС0101В01001 СОВЕТНИК-ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ
37 ЗОРКА СПАСОВА ИНС01001В01001 СОВЕТНИК-ОВЛАСТЕН ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР

 

АРХИТЕКТУРА
38 БОРЧЕ СТОИМЕНОВСКИ УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК ЗА КОМУНАЛНА ХИГИЕНА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И ЗДРАВСТВО

 

39 МАРЈАН ЗЛАТКОВ УПР0101Г03000 РЕФЕРЕНТ –КОМУНАЛЕН РЕДАР ССП-ГИМНАЗИСКО
40 ВЛАДО ТАУШАНСКИ УПР0101Г03000 РЕФЕРЕНТ –КОМУНАЛЕН РЕДАР ССП-
41 ГОРДАНА ПОП ЈОРДАНОСКА АНГЕЛОВСКА УПР0101Г03000 РЕФЕРЕНТ –КОМУНАЛЕН РЕДАР ССП-
  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ      
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ОБРАЗОВАНИЕ
42 СУЗАНА ПЕТРОВСКА УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
43 ВИНКО АНГЕЛОВСКИ УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК ЗА РАЗВОЈ И УПРАВУВАЊЕ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ПРАВНИ НАУКИ

 

 

 

 

44 ЏУЛИЕТА МЕМЕДОВА УПР0101Г01000 САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ССП-МЕДИЦИНСКО
  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА      
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ОБРАЗОВАНИЕ
45 КАТЕРИНА ТРАЈАНОВСКА УПР0101В04000 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ВНАТРЕШЕН РЕВИЗОР НА ОБУКА

 

ИНФОРМАТИКА

 

 

  ТППЕ      
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ОБРАЗОВАНИЕ
46 ОРЦЕ ТОДОРОВСКИ УПР0402Б11000 ВОДАЧ НА ГРУПА ССП
47 ЗОРАН АРСОВСКИ УПР0402Б11000 ВОДАЧ НА ГРУПА ССП
48 ИГОР ДИМИТРОВСКИ УПР0402Б11000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО ССП
49 МИЛЕ ТОДОРОВСКИ УПР0402Б11000 ВОДАЧ НА ГРУПА ССП
50 ФИДАНЧО ПЕТРОВСКИ УПР0402Б13000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ ССП
51 МИРЧЕ НИКОЛОВСКИ УПР0402Б13000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ ССП
52 БЛАГОЈЧО МИЦЕВСКИ УПР0402Б13000 ВОДАЧ НА ГРУПА ССП
53 КРИСТИЈАН ДИМИТРОВСКИ УПР0402Б14000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО ССП
54 БЛАГОЈЧО СТОИМЕНОВСКИ УПР0402Б14000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО ССП
55 САШО МАНОВСКИ УПР0402Б14000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО ССП
56 ЛОРЕНЦО ТРАЈАНОВСКИ УПР0402Б14000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО ССП
57 САШО ПОПОВСКИ УПР0402Б14000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО ССП
58 ЈОНЧЕ АТАНАСОВСКИ УПР0402Б14000 ВОДАЧ НА ГРУПА БЕЗБЕДНОСТ
59 ЗОРАН ВАСИЛЕВСКИ УПР0402Б13000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ ССП
60 ПАВЛЕ ИВАНОВСКИ УПР0402Б13000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ ССП
61 ГОРАН ГОЦЕВСКИ УПР0402Б15000 РАКОВОДИТЕЛ НА ПРОТИВПОЖАРЕН СЕРВИС ССП
52 ДИМИТАР ПОСТОЛОВСКИ УПР0402Б15000 РАКОВОДИТЕЛ НА ПРОТИВПОЖАРЕН СЕРВИС ССП
Големина на фонт
Контраст