Листа на вработени

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ ЗА  ВРАБОТЕНИ  ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО  01/02/2024 ГОДИНА

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
ГРАДОНАЧАЛНИК      
ГОРАН ТРАЈКОВСКИ И0007 ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА 078/359-682
СЕКРЕТАР НА ОПШТИНА      
БИЛЈАНА ПРАЧКОСКА УПР0101А04000 СЕКРЕТАР НА ОПШТИНА СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД 078/361-824
СЕКТОР ЗА ФИНАСИСКИ ПРАШАЊА
 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА,СМЕТКОВОДСТВО И АДМИНИСТРИРАЊЕ ЗА ДАНОЦИ  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
АНА СИТНОВСКА-ДИМИТРОВСКА УПР0101Б04000 РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА,СМЕТКОВОДСТВО И АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ДАНОЦИ 075/327-322
ЕМИЛ ТАСЕВ УПР0101В0100 СОВЕТНИК-ДАНОЧЕН ИЗВРШИТЕЛ 075/367-928
САЊА СТОИЛОВСКА УПР0101В03000 СОРАБОТНИК ЗА КОМУНАЛНИ ТАКСИ И УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ИМОТ НА ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА И ОТКРИВАЊЕ НА НОВИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ

 

071/215-279
БЛАГИЦА ПЕТРОВСКА УПР0101В03000 СОРАБОТНИК ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ,ТАКСКИ И НАДОМЕСТОЦИ

 

075/367-945
 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И АДМИНИСТРИРАЊЕ СО ИМОТОТ НА ОПШТИНАТА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
СТЕФАНИЈА СТОЈЧЕВСКА УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 075/367-919

 

 

 

ВЛАТКО АНГЕЛОВСКИ УПР0101В03000 СОРАБОТНИК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДВИЖЕН И НЕДВИЖЕН ИМОТ 078/328-716
НИКОЛА ТРЕНЧЕВСКИ УПР010В04000 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ИМОТ 077/741-294
СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ,ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,СООБРАЌАЈ И ЛЕР
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
ЗВОНКО АТАНАСОВ УПР0101Б02000 РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ,ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,СООБРАЌАЈ И ЛЕР

 

 

 

 

 

 

075/367-901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,СООБРАЌАЈ  И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ      
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
ГОРАН ПЕТРОВСКИ УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА  УРБАНИЗАМ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 071/215-274
ЉУБИЦА ЃЕОРЃИЕВСКА УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА /
ТОНИ ВАНГЕЛОВСКИ УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА /
МИХАИЛО ЈОВАНОВСКИ УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДБА И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА /
НИКОЛИНА ПЕТРОВСКА МАВРОДИЕВСКА УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК ЗА СООБРАЌАЈ И ПАТИШТА 075/367-942
ТАТЈАНА СТОЈКОВСКА УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА  075/367-946
АНГЕЛА НИКОЛОВА УПР0101В03000 СОРАБОТНИК ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ 078/328-719
АНДРИЈАНА СОКОЛОВСКА УПР0101В0400 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 075/367-918
МАЈА СТОИМЕНОВСКА УПР0101В04000 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 071/215-276

 

 

БИЉАНКА АЛЕКСОВСКА УПР0101Г01000 САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА СООБРАЌАЈ,ПАТИШТА И КОМУНАЛНИ РАБОТИ /
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРЕВЕНЦИЈА И СПРАВУВАЊЕ СО КРЗИНА СОСТОЈБА,

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
ТОНИ СТОИМЕНОВСКИ УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 071/373-193
ДУШКО ЧАПЕВСКИ УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР И ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА 075/281-848
ВЛАТКО МИЦЕВСКИ УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК ЗА ИНФОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА 075/367-948
КИРЕ ЦОНЕВСКИ УПР0101В03000 СОРАБОТНИК ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И СПРАВУВАЊЕ СО КРЗИНА СОСТОЈБА И ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ /
АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВСКИ УПР0101В04000 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНОЛОГИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

075/441-665
 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

     
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
СНЕЖАНА ТРАЈКОВСКА УПР0101В01000 СОВЕТНИК-ЗА ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦИ НА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА

 

 

075/367-933
ВАНЧО НОВОСЕЛСКИ УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 070/309-630

 

 

ДАНИЕЛА ТАКЕВА УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ПРОТОКОЛ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА 071/215-275
ИВАНА ИВАНОВСКА УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ПРАВНИ РАБОТИ ЗАСТАПУВАЊЕ 075/367-947
ИГОР ЖЕЖОВСКИ УПР0101В01000 СОВЕТНИК-КООРДИНАТОР ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ПОМЕЃУ МАЖИТЕ И ЖЕНИТЕ 075/443-038
НАТАША ДИМИТРОВСКА УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК –ИНФОРМАЦИИ И КОНТАКТ СО ГРАЃАНИТЕ /
НИКОЛЧЕ ТРАЈАНОВСКИ УПР0101В03000  СОРАБОТНИК ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ И ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА  075/367-927
ВИОЛЕТА ЈАНГЕЛОВСКА УПР0101Г03000 РЕФЕРЕНТ-АРХИВАР 075/367-932
МАКЕДОНКА ПОПОВСКА УПР0101Г03000 РЕФЕРЕНТ-ЕКОНОМ 075/367-930
МИЈАЛЧО ИЛИЕВСКИ УПР01010Г0300 РЕФЕРЕНТ-ДОСТАВУВАЧ /
ВАЛЕНТИНА КРСТЕВСКА УПР0405А02001 ХИГИЕНИЧАР 071/900-948
АЛЕКСАНДАР ФИЛИПОВСКИ УПР0402А02001 ЧУВАР 075/367-924
ВАНЧО БЕЛОГАСКИ УПР0403А02001 ВОЗАЧ 072/224-205

 

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦСКИ НАДЗОР-ИНСПЕКТОРАТ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
ЗОРАН КУСКИНСКИ ИНС0101В01001 СОВЕТНИК-ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ И ПАТИШТА 075/367-936
ЉУПЧО СИМОНОВСКИ ИНС0101В01001 СОВЕТНИК-ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 075/367-941
ЗОРКА СПАСОВА ИНС01001В01001 СОВЕТНИК-ОВЛАСТЕН ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР 075/367-944 , 071/819-092
БОРЧЕ СТОИМЕНОВСКИ УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК ЗА КОМУНАЛНА ХИГИЕНА 075/478-988

 

ЌИРЧО СТОИЛОВСКИ УПР0101Г03000 РЕФЕРЕНТ –КОМУНАЛЕН РЕДАР /
ВЛАДО ТАУШАНСКИ УПР0101Г03000 РЕФЕРЕНТ –КОМУНАЛЕН РЕДАР 075/367-940
ГОРДАНА ПОП ЈОРДАНОСКА АНГЕЛОВСКА УПР0101Г03000 РЕФЕРЕНТ –КОМУНАЛЕН РЕДАР 075/367-938
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ     ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО  
СУЗАНА ПЕТРОВСКА УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ /
ВИНКО АНГЕЛОВСКИ УПР0101В02000 ВИШ СОРАБОТНИК ЗА РАЗВОЈ И УПРАВУВАЊЕ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 075/367-902

 

 

 

ЏУЛИЕТА МЕМЕДОВА УПР0101Г01000 САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

 

 

 

075/367-931
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА     ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО  
КАТЕРИНА ТРАЈАНОВСКА УПР0101В04000 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ВНАТРЕШЕН РЕВИЗОР НА ОБУКА 070/309-339

 

ТППЕ     ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШИФРА НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО  
ЗОРАН ВАСИЛЕВСКИ ПОЖ210Б04000 КОМАНДИР НА ОДДЕЛЕНИЕ

 

075/367-913
ОРЦЕ ТОДОРОВСКИ ПОЖ210В02000 ВОДАЧ НА ГРУПА 075/367-911
ЗОРАН АРСОВСКИ ПОЖ210В02000 ВОДАЧ НА ГРУПА 075/367-903
БЛАГОЈЧО МИЦЕВСКИ ПОЖ210В02000 ВОДАЧ НА ГРУПА 075/367-948
ЈОНЧЕ АТАНАСОВСКИ ПОЖ210В02000 ВОДАЧ НА ГРУПА 075/367-943
МИЛЕ ТОДОРОВСКИ ПОЖ210В02000 ВОДАЧ НА ГРУПА 075/367-917
ФИДАНЧО ПЕТРОВСКИ ПОЖ210В04000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ 075/367-904
ИГОР ДИМИТРОВСКИ ПОЖ210В04000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО /
КРИСТИЈАН ДИМИТРОВСКИ ПОЖ210В04000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 075/367-914
БЛАГОЈЧО СТОИМЕНОВСКИ ПОЖ210В04000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 075/367-907
САШО МАНОВСКИ ПОЖ210В04000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 075/367-905
ЛОРЕНЦО ТРАЈАНОВСКИ ПОЖ210В04000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 075/367-922
САШО ПОПОВСКИ ПОЖ210В04000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ВОЗАЧ НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 078/328-726
ПАВЛЕ ИВАНОВСКИ ПОЖ210В04000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ 075/367-915

 

ДЕЈАН ВЕЛИЧКОВСКИ ПОЖ210В04000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ 075/367-926

 

ГОРАН ГОЦЕВСКИ ПОЖ210В04000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-АВТОЛИМАР /
ДИМИТАР ПОСТОЛОВСКИ ПОЖ210В04000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ОДРЖУВАЧ НА ПРОТИВ ПОЖАРЕН СИСТЕМ 075/367-917