Граѓански сектор

ЈАВЕН ПОВИК за доделување на финансиска помош на спортски клубови, спортски здруженија и правни лица во областа на спортот од Општина Делчево за 2023 година

ЈАВЕН ПОВИК за доделување на финансиска помош на здруженија на граѓани од Општина Делчево за 2023 година