Граѓански сектор

Поддржани проекти на граѓански здруженија за 2021 година

Со цел да се зацврсти и унапреди соработката на Општината со граѓанските организации, Општина Делчево четврта години по ред врши распределба на средства од Буџетот на Општината наменети зa финансиска помош  на здруженија на граѓани согласно со Правилникот за условите, начинот и постапката за доделување финансиска помош на спортски клубови, спортски здруженија, правни лица во областа на спортот и здруженија на граѓани (Сл.гласник на Општина Делчево бр.2/2018).

Согласно со утврдените критериуми по Јавниот повик за доделување финансиска поддршка на здруженија на граѓани од Општина Делчево за 2021 година и поднесените апликации, Општина Делчево во текот на 2021 година ќе ги финансира проектите, односно годишните програми на 6 здруженија на граѓани од Општина Делчево со вкупен износ од 280.000 денари.