Јавни набавки

Огласите официјално се објавени во Електронскиот систем  за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk

Годишни планови за јавни набавки

Планирани набавки

Објавени Огласи

Склучени договори

Реализирани договори