Средно образование

СОУ „Методи Митевски-Брицо“

ММБрицо

ул. „Методи Митевски-Брицо“
email: mm_brico@hotmail.com
web: mmbrico.edu.mk

Наставата се одвива во  СОУ “Методи Митевски – Брицо” во Делчево со вкупен број на ученици 351 и вкупен број на наставници 53.

Гимназиско образование

  • Природно-математичка А комбинација
  • природно-математичка Б комбинација

Општествено – хуманистичко подрачје

  • комбинација А

Јазично – уметничко подрачје

  • комбинација А

Стручно образование:

Текстилно – кожарска струка

  • профил: конфекциски техничар

Хемиско технолошка струка

  • профил: прехрамбен техничар

Во дворот на гимназијата Методи Митевски – Брицо изградена е спортска сала која покрај за активностите во рамки на образовниот процес, активно ја користат и спортски клубови и физички лица за спортски натпревари во фудбал, ракомет, одбојка, пинк-понг, гимнастика итн.

Во рамките на гимназијата постои и училишна спортска сала во која исто така се одвиваат покрај редовните часови по физичко образование и најразлични спортски натпревари во фудбал, ракомет, одбојка, пинк-понг, гимнастика итн.

Мисија

Средното општинско училиште ,,Методи Митевски Брицо,, е воспитно образовна институција со воспоставен систем на демократски вредности што се рефлектираат преку здрава, безбедна, дисциплинирана и стимулативна средина за учење во која се негува современа актуелна училишна култура и овозможува градење на младите луѓе во интелектуално емотивно социјално морално зрели личности достојни за почит во општеството. Главните цели на училиштето се учениците да се здобијат со трајни и употребливи знаења, со креативни и практични вештини овозможувајќи им своите интереси и способности да ги применат во сите области на работата и животот.

Визија

Современо европско училиште со јасно поставени стратешки цели за квалитет во образованието преку вклучување на научно технолошки постигнувањa, информатичка технологија, креативни методи и техники за активна настава иучење, тимска работа, партнерски однос со родителите и локалната заедница, изградени капацитети за децентрализирано образование. Светилник кој го осветлува патот до успехот на генерациите што доаѓаат за да го пронајдат заслуженото место под сонцето.