Детски градинки

ОЈУДГ „Весели Цветови“

ул.„Светозар Марковиќ“ бр.12
тел. 033 411 872
e-mail: ojudgveselicvetovi@gmail.com

Детската градинка е место во кое секое дете има еднаков пристап и можност за развој, воспитание, игра и учење со фокус на вклученост и учество на сите инволвирани во воспитно образовниот процес кој има за цел постигнување напредок на идните академски луѓе. Во детската градинка се згрижени 380 деца во 15 групи од кои 14 опфаќаат деца од 9 месеци до 6 години и група на возраст од 10 години.

Организација на активностите

Во детската градинка во текот на денот се одвиваат различни воспитно-образовни активности во интерес на раното учење и развој на децата. Се одвиваат следниве активности: прием на деца, слободни активности, исхрана, реализација на дневното планирање, пасивен и активен одмор, реализација на факултативни програми ( доколку имаат интерес родителите), моторички активности, прошетки, набљудувања, активности за стекнување културно-хигиенски навики, учество во разни манифестации, индивидуална работа со деца и родители доколку има потеба. Во центарот за ран детски развој целокупното време е посветено на воспитно-образовните активности.

Рано учење и развој

Раното учење и развој кај децата до 6 годишна возраст претставува основа за понатамошен успех во рамките на развојот на детето. Вклучување на сите деца во процесот на раното учење и развој без разлика на полот, етничката и религиозната припадност, социо-економските и културолошките разлики и различните здравствени и посебни потреби. Организирање на секојдневни активности базирани на Стандардите за рано учење и развој и играта како доминантен инструмент за учење и холистички пристап во развој на детето и опфаќање на сите домени без фаворизирање на поедини домени. Стимулативниот амбиент и средината овозможуваат позитивни искуства и желба за професионален пристап кон раното учење и развој на децата до 6 годишна возраст и можност секое дете активно да се вклучи во стекнување вештини и искуство. Почитување, градење партнерство и соработка со семејството и заедницата во поттикнување и достигнување на Стандардите за рано учење и развој.

Во текот на 2019-2020 година се реализираат активности и содржини со кој се стимулира развојот кај децата и истовремено се стекнуваат и одредени вештини, знаења и искуства од повеќето развојни аспекти. Градинката во тековната година реализира интерни акциски проектни активности иницирани од воспитувачите и од интересот на децата.