Приемни денови за работа со странки и одржување на состаноци

Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
Градоначалник 10.30 – 13.00 часот
Одделение за финансиски прашања 12.00 – 15.00 часот 12.00 – 15.00 часот
Одделение за правни и општи работи и јавни дејности 14.00 – 15.30 часот 14.00 – 15.30 часот 08.00 – 10.00 часот
Одделение за урбанизам, заштита на животната средина, комунални дејности, сообраќај и ЛЕР 08.00 – 10.00 часот 11.00 – 15.00 часот
Одделение за инспекциски надзор – инспекторат 08.00 – 10.30 часот
Стара општинска зграда во соба бр.21 и 30
08.00 – 10.30 часот
Стара општинска зграда во соба бр.21 и 30
08.00 – 10.30 часот
Стара општинска зграда во соба бр.21 и 30
08.00 – 10.30 часот
Стара општинска зграда во соба бр.21 и 30
08.00 – 10.30 часот
Стара општинска зграда во соба бр.21 и 30