Комисии на советот на општина Делчево октомври 2021 – тековно

 1. Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања

Гоце Попов, претседател
Зекир Абдулов, член
Бојана Гоцевска, член
Сашко Ивановски, член
Сања Николовска, член

2.Комисија за статут и прописи

Зекир Абдулов , претседател
Кирил Тренчевски , член
Сунчица Ѓорѓиева , член
Кристи Стојковски, член
Стефанија Атанасова Јовановски , член

3.Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР

Кирил Тренчевски, претседател
Дејан Георгиевски, член
Сунчица Ѓорѓиева, член
Сашко Ивановски , член
Иван Гоцевски , член

4.Комисија за урбанизам, планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата

Дејан Георгиевски, претседател
Гоце Попов, член
Јасмина Ќурчиска , член
Сашко Ивановски, член
Сања Николовска, член

5.Комисија за комунални работи и сообраќај

Марио Скакарски, претседател
Дејан Георгиевски, член
Бојана Гоцевска, член
Оливера Ташевска, член
Марјанчо Велиновски, член

6.Комисија за јавни дејности

Сунчица Ѓорѓиева, претседател
Кирил Тренчевски, член
Јасмина Ќурчиска, член
Сања Николовска, член
Кристи Стојковски , член

7.Комисија за еднакви можности меѓу мажите и жените

Јасмина Ќурчиска, претседател
Зекир Абдулов, член
Марио Скакарски, член
Оливера Ташевска, член
Стефанија Атанасова Јовановски, член

8.Комисија за спорт

Бојана Гоцевска, претседател
Гоце Попов, член
Марио Скакарски, член
Иван Гоцевски, член
Марјанчо Велиновски, член