Урбани и месни заедници

Список на Претседатели на Урбани и Месни заедници во општина Делчево

Р.бр.     Име на УЗ/МЗ        Претседател       Тел.број
1 Први Реон Ѓоко Петровски 078/270-148
2 Втори Реон Зоран Василевски 071/319-973
3 Трети Реон Кире Цоневски 078/705-513
4 Стар Расадник Љупчо Мицевски 075/693-465
5 Милково Брдо Благојчо Трајановски 071/592-885
6 Ново Делчево Милчо Петровски 075/318-288
7 Басарица Раде Ѓоргиевски 072/228-781
8 Звегорска Река Ванчо Иванов 077/875-459
9 Нов Истевник Гојко Станоев 071/431-457
10 Стар Истевник Станко Јочевски 070/420-649
11 Разловци Ванчо Спасевски 071/585-203
12 Тработивиште Ѓорѓи Даневски 070/293-299
13 Град Стојан Стојчевски 075/391-056
14 Вирче Драги Миленски 078/434-406
15 Стамер Зоран Димитровски 078/270-148
16 Чифлик Љупчо Трајановски 071/607-859
17 Звегор Љупчо Николовски 071/575-685
18 Габрово Панче Михаиловски 078/336-970
19 Драмче Бојан Ивановски  070/759-021
20 Очипала -/- -/-
21 Ветрен Звонко Стојменовски 070/625-646
22 Селник Љупчо Стојановски 071/662-858
23 Косово Дабје Миле Николовски 078/365-133
24 Бигла Јане Захариев 077/648-941
25 Илиово Томчо Спасовски 071/330-882
26 Турија Звонко Илиев 070/994-428
27 Полето Зоран Митевски 071/246-507
28 Вратиславци Драгољуб Митевски 071/798-513