Apply for a scholarship from the municipality of Delchevo

The Municipality of Delchevo awards 28 scholarships for high school and university students

КОНКУРС за доделување на 10 стипендии на студенти кои студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија – 2021

КОНКУРС за доделување на 18 стипендии на одлични ученици од СОУ „М.М.Брицо“ од II, III и IV година -2021

Согласно со Одлуката донесена на Советот на Општина Делчево, за тековната учебна година 2020/21, Општина Делчево доделува 18 ученички стипендии во две категории, како и 10 студетски стипендии во две категории.

This year it was awardedени 6 more student scholarships compared to last year, ie the Municipality of Delchevo awarded 18 student scholarships in two categories.

In the first category се предвидени 10 ученички стипендии за одлични ученици од II, III и IV година во учебната 2020/2021 година, со континуиран просечен одличен успех од 4.50 до 5.00 и со примерно поведение и ученици чии родители се невработени, со ниски месечни примања или приматели на социјална помош. Висината на стипендијата изнесува 1.000 денари месечно, а ќе се доделува 9 месеци почнувајќи од месец јануари 2021 година;

In the second categoryОпштина Делчево додели 8 стипендии на ученици од СОУ „М.М.Брицо“ Делчево кои постигнале особено висок успех во учењето кои ги исполнуваат условите да се редовни ученици од II, III и IV година во учебната 2020/2021 година, со континуиран просечен одличен успех од 4.50 до 5.00 и со примерно поведение, како и ученици кои освоиле најмалку една награда во поединечна категорија за освоено прво, второ или трето место на државни или регионални натпревари. Висината на стипендијата изнесува 1.500 денари месечно, а се доделува 9 месеци почнувајќи од месец јануари 2021 година;

This year it was awardedme too 10 scholarships for students studying at state universities in РRepublic of Northern Macedonia, in two categories.

In the first categoryMunicipality of Delchevo dsuits 6 scholarships for full-time students of all study years, except I (first), кои се жители на Општина Делчево и студираат на државните универзитети во РСМ, а се редовни студенти со континуиран успех над 8,00 кои не повторувале во текот на студирањето, студенти чии родители се невработени, со ниски месечни примања или приматели на социјална помош. Висината на стипендијата изнесува 2.000 денари месечно, а се доделува 9 месеци почнувајќи од месец Јануари 2021 година.

In  the second category, Municipality of Delchevo awardedува 4 scholarships for full-time students of all study years, except I (first) who study at state universities in RSM and who have achieved particularly high success in their studies, full-time students of technical sciences and medical sciences from all study years except I (first), with continuous success of at least 8.00 and who did not repeat during their studies, full-time students of social sciences and art faculties of all study years, except I (first), with a continuous grade of at least 9.00 and who did not repeat during their studies.

The competition for awarding scholarships is announced during месецот декември from the current year, on The bulletin board in the Municipality of Delchevo, high school "MM Brico" Delchevo, regional media and web-the website of the Municipality of Delchevo- www.delcevo.gov.mk.