Demographics

Вкупно население: 13.585
Домаќинства: 4.898
Станови: 6.403

Вкупно попишани според етничката припадност

   Total    Мажи Жени
Delchevo   14 825   7 529   7 296
Македонци   13 099   6 659   6 440
Албанци    27    5    22
Турци    129    70    59
Роми    499    254    245
Власи    5    3    2
Срби    11    6    5
Бошњаци    2    1    1
Други неспомнати    137    76    61
Не се изјасниле    3    2    1
Непознато    8    3    5
Лица за кои податоците се преземени од административни извори    905    450    455

Населението по пол и по петгодишни групи на возраст во Општина Делчево

 

 

Писменост

 

 

 

Школска подготовка

 

 

 

 

 

 

Активност

 

 

 

 

 Delchevo
 Bigla
 Wind
 Whirlpool
 Vratislavci
 Gabrovo
 City
 Dramche
 Ѕвегор
 Илиово
 Sour cream
 Kosovo Dabje
 New Building
 Ochipala
 The field
 Razlovci
 Selnik
 Star Istevnik
 Workshop
 Turkey
 Chiflik
 Stammer
 Total