List of employees

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ ЗА  ВРАБОТЕНИ  ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО  13/05/2024 ГОДИНА

  NAME AND SURNAME ШИФРА NAME OF THE WORKPLACE ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
ГРАДОНАЧАЛНИК      
ГОРАН ТРАЈКОВСКИ И0007 ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА 078/359-682
СЕКРЕТАР НА ОПШТИНА      
БИЛЈАНА ПРАЧКОСКА УПР0101А04000 СЕКРЕТАР НА ОПШТИНА СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД 078/361-824
СЕКТОР ЗА ФИНАСИСКИ ПРАШАЊА
 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА,СМЕТКОВОДСТВО И АДМИНИСТРИРАЊЕ ЗА ДАНОЦИ  

NAME AND SURNAME ШИФРА NAME OF THE WORKPLACE ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
ANA SITNOVSKA-DIMITROVSKA УПР0101Б04000 РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА,СМЕТКОВОДСТВО И АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ДАНОЦИ 078/441-491
EMIL TASEV УПР0101В0100 СОВЕТНИК-ДАНОЧЕН ИЗВРШИТЕЛ 075/367-928
SANJA STOILOVSKA УПР0101В03000 ASSOCIATE FOR COMMUNAL FEES AND DETERMINATION OF THE TAX OF THE PROPERTY OF LEGAL AND INDIVIDUALS AND DISCLOSURE OF NEW TAX BONDS

 

071/215-279
БЛАГИЦА ПЕТРОВСКА УПР0101В03000 СОРАБОТНИК ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ,ТАКСКИ И НАДОМЕСТОЦИ

 

075/367-945
 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И АДМИНИСТРИРАЊЕ СО ИМОТОТ НА ОПШТИНАТА

NAME AND SURNAME ШИФРА NAME OF THE WORKPLACE ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
STEFANIJA STOJCHEVSKA УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 075/367-919

 

 

 

ВЛАТКО АНГЕЛОВСКИ УПР0101В03000 СОРАБОТНИК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДВИЖЕН И НЕДВИЖЕН ИМОТ 078/328-716
НИКОЛА ТРЕНЧЕВСКИ УПР010В04000 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ИМОТ 077/741-294
СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ,ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,СООБРАЌАЈ И ЛЕР
NAME AND SURNAME ШИФРА NAME OF THE WORKPLACE ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
ZVONKO ATANASOV УПР0101Б02000 РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ,ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,СООБРАЌАЈ И ЛЕР

 

 

 

 

 

 

075/367-901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,СООБРАЌАЈ  И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ      
NAME AND SURNAME ШИФРА NAME OF THE WORKPLACE ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
GORAN PETROVSKI УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА  УРБАНИЗАМ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 071/215-274
LJUBICA GEORGIEVSKA УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА /
TONI VANGELOVSKI УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА /
МИХАИЛО ЈОВАНОВСКИ УПР0101В01000 CONSULTANT FOR DOCUMENTATION FOR CONSTRUCTION AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT /
НИКОЛИНА ПЕТРОВСКА МАВРОДИЕВСКА УПР0101В02000 SENIOR TRAFFIC ASSOCIATE AND ROADS 075/367-942
TATJANA STOJKOVSKA УПР0101В02000 SENIOR ASSISTANT FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND COMMUNAL INFRASTRUCTURE  075/367-946
АНГЕЛА НИКОЛОВА УПР0101В03000 ASSOCIATE FOR MONITORING THE CONSTRUCTION OF INFRASTRUCTURE BUILDINGS 078/328-719
ANDRIJANA SOKOLOVSKA УПР0101В0400 JUNIOR ASSISTANT FOR ARRANGEMENT OF CONSTRUCTION LAND 075/367-918
MAJA STOIMENOVSKA УПР0101В04000 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 071/215-276

 

 

БИЉАНКА АЛЕКСОВСКА УПР0101Г01000 САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА СООБРАЌАЈ,ПАТИШТА И КОМУНАЛНИ РАБОТИ /
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРЕВЕНЦИЈА И СПРАВУВАЊЕ СО КРЗИНА СОСТОЈБА,

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

NAME AND SURNAME ШИФРА NAME OF THE WORKPLACE ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
TONI STOIMENOVSKI УПР0101В01000 LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT PLANNING ADVISOR 071/373-193
DUSKO CHAPEVSKI УПР0101В02000 SENIOR ASSISTANT SYSTEM ADMINISTRATOR AND INFORMATION TECHNOLOGY 075/281-848
VLATKO MICEVSKI УПР0101В02000 Senior ASSOCIATE FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 075/367-948
KIRE CONEVSKI УПР0101В03000 ASSISTANT FOR PREVENTION AND TREATMENT OF CRISIS CONDITION AND PROTECTION AND RESCUE /
ALEXANDRA STOJANOVSKI УПР0101В04000 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНОЛОГИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

075/441-665
 

DEPARTMENT OF LEGAL AND GENERAL AFFAIRS AND PUBLIC ACTIVITIES

     
NAME AND SURNAME ШИФРА NAME OF THE WORKPLACE ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
SNEZANA TRAJKOVSKA УПР0101В01000 СОВЕТНИК-ЗА ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦИ НА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА

 

 

075/367-933
VANCHO NOVOSELSKI УПР0101В01000 EDUCATION ADVISOR 070/309-630

 

 

DANIELA TAKEVA УПР0101В01000 CONSULTANT FOR MAYOR'S PROTOCOL AND PUBLIC RELATIONS 071/215-275
IVANA IVANOVSKA УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ПРАВНИ РАБОТИ ЗАСТАПУВАЊЕ 075/367-947
IGOR ZHEZHOVSKI УПР0101В01000 СОВЕТНИК-КООРДИНАТОР ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ПОМЕЃУ МАЖИТЕ И ЖЕНИТЕ 075/443-038
NATASHA DIMITROVSKA УПР0101В02000 SENIOR ASSOCIATE 1TP4INFORMATION AND CONTACT WITH CITIZENS /
NIKOLCE TRAJANOVSKI УПР0101В03000  ASSOCIATE FOR PROPERTY, LEGAL AFFAIRS AND EXPROPRIATION  075/367-927
VIOLETA JANGELOVSKA УПР0101Г03000 REFEREE-ARCHIVER 075/367-932
MAKEDONKA POPOVSKA УПР0101Г03000 REFERENT-ECONOMIST 075/367-930
МИЈАЛЧО ИЛИЕВСКИ УПР01010Г0300 РЕФЕРЕНТ-ДОСТАВУВАЧ /
VALENTINA KRSTEVSKA УПР0405А02001 HYGIENE 071/900-948
ALEXANDER FILIPOVSKI УПР0402А02001 CHUVAR 075/367-924
VANCHO BELOGASKI УПР0403А02001 DRIVER 072/224-205

 

 

DEPARTMENT OF INSPECTION-INSPECTORATE
NAME AND SURNAME ШИФРА NAME OF THE WORKPLACE ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
ZORAN KUSKINSKI ИНС0101В01001 ADVISOR-AUTHORIZED TRAFFIC INSPECTOR AND ROADS 075/367-936
LJUPCHO SIMONOVSKI ИНС0101В01001 CONSULTANT-INSPECTOR FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION 075/367-941
ZORKA SPASOVA ИНС01001В01001 ADVISOR-AUTHORIZED BUILDING INSPECTOR 075/367-944
BORCHE STOIMENOVSKI УПР0101В02000 SENIOR ASSOCIATE FOR COMMUNAL HYGIENE 075/478-988

 

ЌИРЧО СТОИЛОВСКИ УПР0101Г03000 REFERENT – COMMUNAL REDAR /
VLADO TAUSHANSKI УПР0101Г03000 REFERENT – COMMUNAL REDAR 075/367-940
GORDANA POP JORDANOSKA ANGELOVSKA УПР0101Г03000 REFERENT – COMMUNAL REDAR 075/367-938
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT DEPARTMENT     ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
NAME AND SURNAME ШИФРА NAME OF THE WORKPLACE  
SUZANA PETROVSKA УПР0101В01000 EMPLOYMENT ADVISOR AND HUMAN RESOURCES INFORMATION SYSTEM /
VINKO ANGELOVSKI УПР0101В02000 SENIOR ASSISTANT FOR HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AND MANAGEMENT 075/367-902

 

 

 

JULIETA MEMEDOVA УПР0101Г01000 INDEPENDENT OCCUPATION FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK

 

 

 

075/367-931
INTERNAL AUDIT DEPARTMENT     ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
NAME AND SURNAME ШИФРА NAME OF THE WORKPLACE  
KATERINA TRAJANOVSKA УПР0101В04000 JUNIOR ASSOCIATE INTERNAL TRAINING AUDITOR 070/309-339

 

TPPE     ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
NAME AND SURNAME ШИФРА NAME OF THE WORKPLACE  
ZORAN VASILEVSKI ПОЖ210Б04000 КОМАНДИР НА ОДДЕЛЕНИЕ

 

075/367-913
ORCE TODOROVSKI ПОЖ210В02000 GROUP LEADER 075/367-911
ZORAN ARSOVSKI ПОЖ210В02000 GROUP LEADER 075/367-903
BLAGOJCHO MICEVSKI ПОЖ210В02000 GROUP LEADER 075/367-948
JONCHE ATANASOVSKI ПОЖ210В02000 GROUP LEADER 075/367-943
MILE TODOROVSKI ПОЖ210В02000 GROUP LEADER 075/367-917
FIDANCHO PETROVSKI ПОЖ210В04000 FIREFIGHTER RESCUE 075/367-904
IGOR DIMITROVSKI ПОЖ210В04000 FIREFIGHTER LIFE-DRIVER OF SPECIAL VEHICLE /
KRISTIJAN DIMITROVSKI ПОЖ210В04000 FIREFIGHTER LIFE-DRIVER OF SPECIAL VEHICLE 075/367-914
BLAGOJCO STOIMENOVSKI ПОЖ210В04000 FIREFIGHTER LIFE-DRIVER OF SPECIAL VEHICLE 075/367-907
SASO MANOVSKI ПОЖ210В04000 FIREFIGHTER LIFE-DRIVER OF SPECIAL VEHICLE 075/367-905
LORENCO TRAJANOVSKI ПОЖ210В04000 FIREFIGHTER LIFE-DRIVER OF SPECIAL VEHICLE 075/367-922
SASO POPOVSKI ПОЖ210В04000 FIREFIGHTER LIFE-DRIVER OF SPECIAL VEHICLE 078/328-726
ДЕЈАН ВЕЛИЧКОВСКИ ПОЖ210В04000 FIREFIGHTER RESCUE 075/367-926

 

GORAN GOCEVSKI ПОЖ210В04000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-АВТОЛИМАР /
ДИМИТАР ПОСТОЛОВСКИ ПОЖ210В04000 ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ-ОДРЖУВАЧ НА ПРОТИВ ПОЖАРЕН СИСТЕМ 075/367-917