List of employees

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ ЗА  ВРАБОТЕНИ  ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО  07/03/2023 ГОДИНА

  NAME AND SURNAME ШИФРА NAME OF THE WORKPLACE ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
ГРАДОНАЧАЛНИК      
ГОРАН ТРАЈКОВСКИ И0007 ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА 078/359-682
СЕКРЕТАР НА ОПШТИНА      
БИЛЈАНА ПРАЧКОСКА УПР0101А04000 СЕКРЕТАР НА ОПШТИНА СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД 078/361-824
СЕКТОР ЗА ФИНАСИСКИ ПРАШАЊА      
SHABAN BAGASHOV УПР010Б02000 РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ЗА ФИНАСИСКИ ПРАШАЊА 075/367-949
 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА,СМЕТКОВОДСТВО И АДМИНИСТРИРАЊЕ ЗА ДАНОЦИ  

     
NAME AND SURNAME ШИФРА NAME OF THE WORKPLACE ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
ANKA HRISTOVA УПР0101Б04000 MANAGER OF THE DEPARTMENT OF BUDGET CONTROL, ACCOUNTING AND ADMINISTRATION WITH THE PROPERTY OF THE MUNICIPALITY 071/215-278
ANA SITNOVSKA-DIMITROVSKA УПР0101В01000 ADVISOR-RESPONSIBLE ACCOUNTANT 075/327-322
EMIL TASEV УПР0101В0100 СОВЕТНИК-ДАНОЧЕН ИЗВРШИТЕЛ 075/367-928
SANJA STOILOVSKA УПР0101В03000 ASSOCIATE FOR COMMUNAL FEES AND DETERMINATION OF THE TAX OF THE PROPERTY OF LEGAL AND INDIVIDUALS AND DISCLOSURE OF NEW TAX BONDS

 

 

071/215-279
БЛАГИЦА ПЕТРОВСКА УПР0101В03000 СОРАБОТНИК ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ,ТАКСКИ И НАДОМЕСТОЦИ 075/367-945
 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И АДМИНИСТРИРАЊЕ СО ИМОТОТ НА ОПШТИНАТА

     
NAME AND SURNAME ШИФРА NAME OF THE WORKPLACE ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
STEFANIJA STOJCHEVSKA УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 075/367-919

 

 

 

ВЛАТКО АНГЕЛОВСКИ УПР0101В03000 СОРАБОТНИК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДВИЖЕН И НЕДВИЖЕН ИМОТ 078/328-716
НИКОЛА ТРЕНЧЕВСКИ УПР010В04000 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ИМОТ 077/741-294
СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ,ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,СООБРАЌАЈ И ЛЕР      
NAME AND SURNAME ШИФРА NAME OF THE WORKPLACE ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
ZVONKO ATANASOV УПР0101Б02000 РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ,ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,СООБРАЌАЈ И ЛЕР

 

 

 

 

 

 

075/367-901
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,СООБРАЌАЈ  И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ      
NAME AND SURNAME ШИФРА NAME OF THE WORKPLACE ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
GORAN PETROVSKI УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА  УРБАНИЗАМ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 071/215-274
LJUBICA GEORGIEVSKA УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА /
TONI VANGELOVSKI УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА /
МИХАИЛО ЈОВАНОВСКИ УПР0101В01000 CONSULTANT FOR DOCUMENTATION FOR CONSTRUCTION AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT /
НИКОЛИНА ПЕТРОВСКА МАВРОДИЕВСКА УПР0101В02000 SENIOR TRAFFIC ASSOCIATE AND ROADS 075/367-942
TATJANA STOJKOVSKA УПР0101В02000 SENIOR ASSISTANT FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND COMMUNAL INFRASTRUCTURE  075/367-946
АНГЕЛА НИКОЛОВА УПР0101В03000 ASSOCIATE FOR MONITORING THE CONSTRUCTION OF INFRASTRUCTURE BUILDINGS 078/328-719
ANDRIJANA SOKOLOVSKA УПР0101В0400 JUNIOR ASSISTANT FOR ARRANGEMENT OF CONSTRUCTION LAND 075/367-918
MAJA STOIMENOVSKA УПР0101В04000 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 071/215-276

 

 

БИЉАНКА АЛЕКСОВСКА УПР0101Г01000 САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА СООБРАЌАЈ,ПАТИШТА И КОМУНАЛНИ РАБОТИ /
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРЕВЕНЦИЈА И СПРАВУВАЊЕ СО КРЗИНА СОСТОЈБА,

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

     
NAME AND SURNAME ШИФРА NAME OF THE WORKPLACE ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
TONI STOIMENOVSKI УПР0101В01000 LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT PLANNING ADVISOR 071/373-193
DUSKO CHAPEVSKI УПР0101В02000 SENIOR ASSISTANT SYSTEM ADMINISTRATOR AND INFORMATION TECHNOLOGY 075/281-848
VLATKO MICEVSKI УПР0101В02000 Senior ASSOCIATE FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 075/367-948
KIRE CONEVSKI УПР0101В03000 ASSISTANT FOR PREVENTION AND TREATMENT OF CRISIS CONDITION AND PROTECTION AND RESCUE /
ALEXANDRA STOJANOVSKI УПР0101В04000 ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНОЛОГИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

075/441-665
 

DEPARTMENT OF LEGAL AND GENERAL AFFAIRS AND PUBLIC ACTIVITIES

     
NAME AND SURNAME ШИФРА NAME OF THE WORKPLACE ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
SNEZANA TRAJKOVSKA УПР0101В01000 СОВЕТНИК-ЗА ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦИ НА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА

 

 

075/367-933
VANCHO NOVOSELSKI УПР0101В01000 EDUCATION ADVISOR 070/309-630

 

 

DANIELA TAKEVA УПР0101В01000 CONSULTANT FOR MAYOR'S PROTOCOL AND PUBLIC RELATIONS 071/215-275
IVANA IVANOVSKA УПР0101В01000 СОВЕТНИК ЗА ПРАВНИ РАБОТИ ЗАСТАПУВАЊЕ 075/367-947
IGOR ZHEZHOVSKI УПР0101В01000 СОВЕТНИК-КООРДИНАТОР ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ПОМЕЃУ МАЖИТЕ И ЖЕНИТЕ 075/443-038
NATASHA DIMITROVSKA УПР0101В02000 SENIOR ASSOCIATE 1TP4INFORMATION AND CONTACT WITH CITIZENS /
NIKOLCE TRAJANOVSKI УПР0101В03000  ASSOCIATE FOR PROPERTY, LEGAL AFFAIRS AND EXPROPRIATION  075/367-927
MILICA STOJKOVSKA УПР0101В04000 JUNIOR PUBLIC ACTIVITIES ASSOCIATE 070/367-935
VIOLETA JANGELOVSKA УПР0101Г03000 REFEREE-ARCHIVER 075/367-932
MAKEDONKA POPOVSKA УПР0101Г03000 REFERENT-ECONOMIST 075/367-930
МИЈАЛЧО ИЛИЕВСКИ УПР01010Г0300 РЕФЕРЕНТ-ДОСТАВУВАЧ /
VALENTINA KRSTEVSKA УПР0405А02001 HYGIENE 071/900-948
ALEXANDER FILIPOVSKI УПР0402А02001 CHUVAR 075/367-924
VANCHO BELOGASKI УПР0403А02001 DRIVER 072/224-205
DEPARTMENT OF INSPECTION-INSPECTORATE      
NAME AND SURNAME ШИФРА NAME OF THE WORKPLACE ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
ZORAN KUSKINSKI ИНС0101В01001 ADVISOR-AUTHORIZED TRAFFIC INSPECTOR AND ROADS 075/367-936
LJUPCHO SIMONOVSKI ИНС0101В01001 CONSULTANT-INSPECTOR FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION 075/367-941
ZORKA SPASOVA ИНС01001В01001 ADVISOR-AUTHORIZED BUILDING INSPECTOR 075/367-944
BORCHE STOIMENOVSKI УПР0101В02000 SENIOR ASSOCIATE FOR COMMUNAL HYGIENE 075/478-988

 

ЌИРЧО СТОИЛОВСКИ УПР0101Г03000 REFERENT – COMMUNAL REDAR /
VLADO TAUSHANSKI УПР0101Г03000 REFERENT – COMMUNAL REDAR 075/367-940
GORDANA POP JORDANOSKA ANGELOVSKA УПР0101Г03000 REFERENT – COMMUNAL REDAR 075/367-938
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT DEPARTMENT     ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
NAME AND SURNAME ШИФРА NAME OF THE WORKPLACE  
SUZANA PETROVSKA УПР0101В01000 EMPLOYMENT ADVISOR AND HUMAN RESOURCES INFORMATION SYSTEM /
VINKO ANGELOVSKI УПР0101В02000 SENIOR ASSISTANT FOR HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AND MANAGEMENT 075/367-902

 

 

 

JULIETA MEMEDOVA УПР0101Г01000 INDEPENDENT OCCUPATION FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK

 

 

 

075/367-931
INTERNAL AUDIT DEPARTMENT     ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
NAME AND SURNAME ШИФРА NAME OF THE WORKPLACE  
KATERINA TRAJANOVSKA УПР0101В04000 JUNIOR ASSOCIATE INTERNAL TRAINING AUDITOR 070/309-339

 

TPPE     ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ
NAME AND SURNAME ШИФРА NAME OF THE WORKPLACE  
ORCE TODOROVSKI УПР0402Б11000 GROUP LEADER 075/367-911
ZORAN ARSOVSKI УПР0402Б11000 GROUP LEADER 075/367-903
BLAGOJCHO MICEVSKI УПР0402Б13000 GROUP LEADER 075/367-948
JONCHE ATANASOVSKI УПР0402Б14000 GROUP LEADER 075/367-943
MILE TODOROVSKI УПР0402Б11000 GROUP LEADER 075/367-917
FIDANCHO PETROVSKI УПР0402Б13000 FIREFIGHTER RESCUE 075/367-904
IGOR DIMITROVSKI УПР0402Б11000 FIREFIGHTER LIFE-DRIVER OF SPECIAL VEHICLE /
KRISTIJAN DIMITROVSKI УПР0402Б14000 FIREFIGHTER LIFE-DRIVER OF SPECIAL VEHICLE 075/367-914
BLAGOJCO STOIMENOVSKI УПР0402Б14000 FIREFIGHTER LIFE-DRIVER OF SPECIAL VEHICLE 075/367-907
SASO MANOVSKI УПР0402Б14000 FIREFIGHTER LIFE-DRIVER OF SPECIAL VEHICLE 075/367-905
LORENCO TRAJANOVSKI УПР0402Б14000 FIREFIGHTER LIFE-DRIVER OF SPECIAL VEHICLE 075/367-922
SASO POPOVSKI УПР0402Б14000 FIREFIGHTER LIFE-DRIVER OF SPECIAL VEHICLE 078/328-726
ZORAN VASILEVSKI УПР0402Б13000 FIREFIGHTER RESCUE

 

075/367-913
PAVLE IVANOVSKI УПР0402Б13000 FIREFIGHTER RESCUE 075/367-915

 

GORAN GOCEVSKI UPR0402B15000 FIREFIGHTING SERVICE MANAGER /
ДИМИТАР ПОСТОЛОВСКИ UPR0402B15000 FIREFIGHTING SERVICE MANAGER 075/367-917