Primary education

Primary school "Vancho Prke"

The teaching takes place in a central school in Delchevo and 2 regional schools in the village of Zvegor and the village of Gabrovo.

The total number of students is 491 and the total number of teachers is 65.

Within this school there is a school sports hall which is fully in function of the educational process that takes place in the school.

Primary school "Kliment Ohridski"

ООУ „Св.Климент Охридски“ Делчево

Адреса: ул.„Методи Митевски –Брицо“Делчево, Делчево

Тел. 033-410-920

Е-маилsvklohridskidelcevo@yahoo.com

Веб-страница svklimentohridski.edu.mk

The teaching takes place in a central school in Delchevo and 5 regional schools in: v. Razlovci, v. Trabotivishte, v. Virce, v. Grad and v. Stamer.

Број на паралелки 57

Директор Горан Димитровски

Тел. 078/267541

 Мисија и визија

Нашето училиште е јавна воспитно-образовна установа во која сите ученици од различни националности се стекнуваат со квалитетни знаења. Исто така, училиштето е и место во коешто наставниците постојано професионално се усовршуваат, за да можат да ги следат промените во наставните програми и во научните достигнувања со цел да одржуваат квалитетна настава која е приспособена за потребите на сите ученици вклучувајќи ги и учениците со посебни образовни потреби. Ние, како воспитно-образовна институција преземаме активности со кои поддржуваме партнерски односи со училиштата во кои учат ученици од различно етничко потекло.

МОТО НА УЧИЛИШТЕТО- „НИЕ СМЕ УЧИЛИШТЕ КОЕ УЧИ“

„РАЗЛИЧНОСТИТЕ ПОМЕЃУ ЛУЃЕТО НЕ ТРЕБА ДА ЗНАЧАТ И СПРОТИВНОСТИ МЕЃУ НИВ,ТУКУ ТРЕБА ДА ПРЕТСТАВУВААТ МОТИВ ЗА ОСОЗНАВАЊЕ НА ТУЃОТО И ЗА ИЗНАОЃАЊЕ ПОВИСОКИ ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ“

Почитувај, за да бидеш почитуван!!!

(слоган произлезен од страна на учениците)

 

Училиштето е воспитно образовна установа, храм на знаењата, столб на општеството и втор дом за секој ученик, без разлика на вера, нација, боја, религија и етничка припадност. Нашето училиште е модерна институција која обезбедува подеднакви можности за сите ученици со цел да го искористат својот капацитет за да стекнат знаења, вештини и умеења кои се предуслов за нивно понатамошно дообразување и постигнување на високи достигнувања. Исто така, училиштето ќе овозможува кај учениците да се развие свеста за правата, обврските и меѓусебно почитување на сите деца-ученици од различни етнички заедници. Училиштето ќе биде посакувана средина  во која учениците ќе напредуваат според своите индивидуални способности, ќе се негува позитивната училишна клима, професионализмот и градењето демократски односи.