Усвоени документи и предлог-урбанистички документи

Рб Вид на урбанистичка документација изготвувач Број и датум на Одлука/решение/ потврда за донесен план
1 ГУП за град Делчево т.бр.1786/1870 АД,,ЗУМ,,Скопје 07-278

30.06.1999

2 ГУП за туристички локалитет Голак тех.бр.671/03 ЈП За просторни и урбанистички планови-скопје 07-885

27.12.2004

3 Измена и дополна на Генерален урбанистички план на град Делчево- Измена на основна сообракајна мрежа урбани единици и блокови УЕ 1 Б1,2 и ОЕ 2 Б2,1/2,2 и 2,6 ДО ИН-ПУМА Скопје      07-702/1

14,11,2008

4 ДУП Измени и дополнувања за Централно градско подрачје – стар пазар- тех.бр.109/2002 ДО Ин-Пума Скопје 07-249

31.03.2003

5 ДУП за централно градско подрачје УЕ,,2,,дел од блок 2.2 тех.бр.154/09 ДО ИН-ПУМА Скопје 07-1823/1

06.09.2011

6 Измени и дополнување на ДУП – Централно градско подрачје –кино ст банка -тех.бр.007/2003 ДОО УРБАН ПРОЕКТ 07-774

04.07.2005

7 Измени и дополнување на ДУП-Индустриска и сервисна зона тех.бр.002/2003 ДОО УРБАН-ПРОЕКТ-Кочани 07-492

10.07.2003

8 ДУП У.Е.,,2,,Дел од блок 2.1 Дел од локалитет,,Сервисна зона,, тех.бр.84/2011 ДОО ИН-ПУМА 07-1514/1

20.06.2012

9 ДУП за урбан блок Пролет 1 тех.бр.012/2003 ДОО УРБАН ПРОЕКТ -Кочани 07-771

04.07.2005

10 ДУП за урбан блок Пролет 2 тех.бр.013/2003 ДОО УРБАН ПРОЕКТ -Кочани 07-772

04.07.2005

11 ДУП за урбан блок Пролет 3 тех.бр.014/2003 ДОО УРБАН ПРОЕКТ -Кочани 07-773

04.07.2005

12 ДУП за дел од урбан блок Милково Брдо тех.бр.008/2003 ДОО УРБАН ПРОЕКТ-КОЧАНИ 07-1459

06.10.2006

13 ДУП ПРОЛЕТ и Елаботар-под амбуланта ЈП за просторни и урбанистички планови 07-909

09.07.2001

14 ДУП Милков рид и Елаборат тех.бр.814/80 ЈП за просторни и урбанистички планови,подружница -Кочани 07-907

09.07.2001

15 ДУП План за реализација ,,Милково Брдо,, и ,,Ново Делчево,, и Елаборат ЈП за просторни и урбанистички планови, подружница -Кочани 07-913

09.07.2001

16 ДУП,,Велко Влаховиќ,,

,,Партизанка,,

,,Шумско стопанство,,

ЈП за просторни и урбанистички планови, подружница -Кочани 07-908

09.07.2001

17 ДУП Старо Делчево -Елаборат ЈП за просторни и урбанистички планови, подружница -Кочани 07-905

09.07.2001

18 ДУП за дел од локалитет Милково Брдо-2 тех.бр.2378/08 АД,,ЗУМ,, Скопје 07-601/1

29.09.2008

19 Измени и дополнување на ДУП м.в.Грамадна ДОО Ин-Пума 07-250

31.03.2003

20 ДУП за туристички локалитет Голак тех.бр.112/2002 ДОО Ин-пума 07-775

04.07.2005

21 ДУП за локалиетет Басарица тех.бр.1843/98 АД,,ЗУМ,,Скопје 07-561

03.09.1998

22 ДУП за Станбена зона С.Р.Центар тех.бр.2003/00 АД,,ЗУМ,,-Скопје 07-450

26.03.2001

23 ДУП за с.Разловци Р.О.,,МЕГАПРОЕКТ,,-Штип 05.1985
24 ДУП Изменување и дополнување на локалитети

,,В.Влаховиќ,,

,,Партизанка,,

,,Шумско стопанство,,

Архитектонски Факултет-Скопје  

08-207

20.05.1993г.

25 ДУП за централно градско подрачје УЕ 2 дел од Блок 2.2тех.бр.16/13-У ,,ЗУМ ПРОЕКТ,,-Скопје
26 УПВНМ Комплекс за комерцијално деловна намена-РУДИНЕ ММ Агенција за планирање на просторот 07-1452/1

08.10.2007

27 УПВНМ на (КП 933 и КП 934) на м.в.,,Долни гробишта,, КО Стамер 44/2011

 

ДУПИ ПЛАНЕРИС-Куманово 07-2784/1

30.10.2012

28 УПВНМ Граничен премин,,Делчево,,

Тех.бр.Е1211-1

 

Агенција за планирање на просторот
29 Општ акт  за с ЗВЕГОР  т.бр. 82/2015 ЈП за просторни и урбанистички планови 09-788/1

25,04,2006 г

30 ДУПД ТИРЗ ,,ДЕЛЧЕВО,,

Тех.бр.НО613 од 07.2013 г

Агенција за планирање на просторот Решение бр.14-1827 од 27.01.2014г
31 Детален урбанистички план за урбана единица 2, дел од блок 2,1 – Кожара , град Делчево , Општина Делчево , плански период  2015-2020 г со тех. Бр. 190/14 доо ,, УРБАН,, Штип
32 Локална урбанистичко-планска документација за А3-групно домување на КП бр. 530/1, 531, 532/1, КО Тработивиште, Општина Делчево  т.бр. 0201-03/20 ТИПИНГ ДООЕЛ Велес Решение УП1 бр 08-13
33 Локална урбанистичка планска документација за намена Е3 – Некомпатибилна инфраструктура за изградба на Пречистителна станица на КП бр.115,116,117,122/2, 121/2, 121/3 како и дел од КП БР.114, дел од кп бр.113/1, дел од кп бр.113/2 , дел од КП.БР.120, дел од КП.БР.121/1, дел од кп бр.125, како и дел од КП.БР.127 КО Тработивиште, Општина Делчево т.бр. 49/19 ДОО ИН-ПУМА Решение УП 1 бр 08-8

Од  13,10,2021 г

34 Локална урбанистичка планска документација за намена Е2 – Комунална супраструктура за изградба на Фотоволтна електрична централа на КП бр.118, КП бр.119, КП бр.126/1, КП бр.128/1, КП бр.129, КП бр. 130/1, и дел од КП бр.120, дел од КП бр.121, дел од КП бр.127 КО Тработивиште , Општина Делчево. Т.бр. 48/2019 ДОО ИН-ПУМА Решение УП 1 бр 08-7

Од  12,10,2021г

35 ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1MW НА К.П. БР. 1303 И К.П. БР. 1302/2 К.О. ТРАБОТИВИШТЕ ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО т.бр. У-04/19 СТУДИО АТРИУМ – ДОО Штип Решение УП 1 бр 08-6

Од 31,10,2019 г

36 Архитектонско-урбанистички проект за градежна парцела 1 по ЛУПД за лесна незагадувачка индустрија (Г2) на дел од КП 4045/1, КП 4045/2, 4046/3, 4676, 4677/2, 4678/2, КО Град – oпштина Делчево т.бр. 278/19 ТЕКТОН ДОО Скопје Потврда бр. УП 1 08-4 од 24,04,2020 г
37 АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА Е2 КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА-ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1MW НА ГП1 ОД ЛУПД ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА НА КП 1303 И КП 1302/2 КО ТРАБОТИВИШТЕ ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО  т.бр У -11/19 СТУДИО АТРИУМ – ДОО Штип Потврда УП1 08-16

Од 04,12,2019 г

 

38

 

АРХИТЕКТОНСКО – УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за уредување на ГП 1.4 формирана со Детален урбанистички план за централно градско подрачје УЕ 2, дел од блок 2.2, со намена Б2 (големи трговски единици) – градски пазар, Општина Делчево КВАДАР ДОО Скопје Потврда Уп1 08-10 од 14,12,2018 г
39 Архитектонско – Урбанистички Проект за спојување на градежни парцели ГП 1.6, ГП 1.8 и ГП 1.9 од ДУП У.Е. 2, дел од Блок 2.1, дел од локалитет Сервисна зона, КО Делчево, Општина Делчево 79/18 ДОО ИН-ПУМА Потврда  УП 1 08-9 од 30,01,2019 г
40 АРХИТЕКТОНСКО – УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за уредување на ГП 1.3 со намена E2 – комунална супраструктура: Бензиска пумпна станица со услужен центар, од ДУП за централно градско подрачје, УЕ 2, дел од блок 2.2, Општина Делчево тбт. 0701-378/7 КВАДАР ДОО Скопје Потврда УП1 08—7 28,06,2018 г
41 Архитектонско-урбанистички проект за градежна парцела 1 по ЛУПД за лесна незагадувачка индустрија (Г2) на дел од КП 4045/1, КП 4045/2, 4046/3, 4676, 4677/2, 4678/2, КО Град – oпштина Делчево т.бр. 209/18 ТЕКТОН ДОО Скопје Потврда УП1 бр. 08-5 од 04,04,2018 г
42 АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на ГП 1 и ГП 2 со намена А1-домување во станбени куќи за КП бр.5682, КО Звегор, согласно Општ Акт за село Звегор, Општина Делчево т.бр. 0701-336 КВАДАР ДОО Скопје Потврда  УП1 бр 08-108 од 02,04,2018 г
43 Архитектонско – урбанистички проект Звегор т.бр 017/2016 ( Ангелика Дончевска ) ГРАДБА-Т ДОО ул.„Индустриска“, бр.73 Радовиш Потврда бр 08-2332 од 25,01,2016 г
44 АУП за Г2, КО Град-општина Делчево т.бр 110/15 ТЕКТОН ДОО Скопје Потврда брр. 08-1571/3 од 24,08,2015 г
45 Архитектонско-урбанистички проект за градежна парцела 1 по ЛУПД за лесна незагадувачка индустрија (Г2) на дел од КП 4045/1, КП 4045/2, 4046/3, 4676, 4677/2, 4678/2, КО Град – oпштина Делчево  т.бр. 123/16 ТЕКТОН ДОО Скопје Потврда бр, 08-367 од 25,03,2016 г
46 Детален урбанистички план (ДУП) за УЕ3, дел од урбан блок 3.2 – Општина Делчево ИН-ПУМА ДОО Скопје
47 Локална урбанистичко-планска документација за А3-групно домување на КП бр. 530/1, 531, 532/1, КО Тработивиште, Општина Делчево ТИПИНГ ДООЕЛ Велес Решение бр. УП1 08-13 од 26.11.2021
48 Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП бр. 1 од ЛУПД за А3-групно домување на КП бр. 530/1, 531, 532/1, КО Тработивиште, Општина Делчево ТИПИНГ ДООЕЛ Велес Решение бр. УП1 08-23 од 16.12.2022
49 Урбанистичкиот проект за градежно земјиште во УЕ 2 Блок 2.1 дел од КП 5912/1 КО Делчево, со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија, Општина Делчево ЧИП ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Решение бр. УП1 08-14 од 21.11.2022
50 Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на резервоар за вода, со намена Е1.5-Инфраструктури на водоснабдувањето (резервоар за вода), м.в. Чука, КO Делечево, Општина Делчево УРБАН ПРОЕКТИНГ ДООЕЛ Велес Решение бр. УП1 08-4 од 04.07.2022
51 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 1827, КП 1829, КП 3177/2, КП 3177/1 и КП 3177/3, КО Ѕвегор-вгр, Општина Делчево (за поставување на фотонапонски панели на земја) со моќност до 1,0МW РЕСУРС ЛТДИ дооел Решение бр. УП1 08-32 од 26.01.2023
52 Изменување и дополнување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП 4856 и дел од КП 4037/1, КО Град, Општина Делчево УРБАН ПРОЕКТИНГ ДООЕЛ Велес Решение бр. УП1 08-27 од 30.12.2022
53 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 925 КО ОЧИПАЛА ,Општина Делчево ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица Решение бр. УП1 08-21 од 26.10.2022
54 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 962 и КП 964 КО ОЧИПАЛА ,Општина Делчево ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица Решение бр. УП1 08-19 од 28.10.2022
55 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на дел од КП 921 и дел од КП 922 КО ОЧИПАЛА ,Општина Делчево ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица Решение бр. УП1 08-18 од 28.10.2022
56 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани за проектен опфат КО ОЧИПАЛА ,Општина Делчево ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица Решение бр. УП1 08-3 од 29.03.2022
57 Урбанистички проект вон опфат на урбанистичи план со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 4036/1, КП 4855, КП 4854, КП 4856 и дел од КП 4037/1, КО Град, Општина Делчево УРБАН ПРОЕКТИНГ ДООЕЛ Велес Решение бр. УП1 08-2 од 05.04.2022
58 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 1292 КО ОЧИПАЛА ,Општина Делчево ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица Решение бр. УП1 08-11 од 15.03.2022
59 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на пречистителна станица за вода за пиење, со намена Е1.5-Инфраструктури на водоснабдувањето (станици за пречистување и дезинфекција), КO Тработивиште, Општина Делчево УРБАН ПРОЕКТИНГ ДООЕЛ Велес Решение бр. УП1 08-8 од 08.03.2022
60 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 3730 КО ЗВЕГОР ВОН ГРАД ,Општина Делчево ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица Решение бр. УП1 08-5 од 11.02.2022
61 Урбанистички проект со план за парцелацијаГрадежна Парцела бр.2.05 и Градежна Парцела бр.2.06 од ДУП урбан блок,,Пролет 1,,на Делчево КО Делчево,Општина Делчево ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица Решение бр. УП1 08-4 од 28.01.2022