Комисии на советот на општина Делчево октомври 2021 – тековно

 1. Commission for Verification, Mandate Issues, Elections and Appointments

Гоце Попов, претседател
Зекир Абдулов, член
Бојана Гоцевска, член
Сашко Ивановски, член
Сања Николовска, член

2. Commission for statute and regulations

Зекир Абдулов , претседател
Кирил Тренчевски , член
Сунчица Ѓорѓиева , член
Кристи Стојковски, член
Стефанија Атанасова Јовановски , член

3. Commission for financing, budget and LED

Кирил Тренчевски, претседател
Дејан Георгиевски, член
Сунчица Ѓорѓиева, член
Сашко Ивановски , член
Иван Гоцевски , член

4. Commission for urbanism, spatial planning and arrangement and protection of the environment and nature

Дејан Георгиевски, претседател
Гоце Попов, член
Јасмина Ќурчиска , член
Сашко Ивановски, член
Сања Николовска, член

5. Commission for communal affairs and traffic

Марио Скакарски, претседател
Дејан Георгиевски, член
Бојана Гоцевска, член
Оливера Ташевска, член
Марјанчо Велиновски, член

6. Commission for public activities

Сунчица Ѓорѓиева, претседател
Кирил Тренчевски, член
Јасмина Ќурчиска, член
Сања Николовска, член
Кристи Стојковски , член

7. Commission for Equal Opportunities between Men and Women

Јасмина Ќурчиска, претседател
Зекир Абдулов, член
Марио Скакарски, член
Оливера Ташевска, член
Стефанија Атанасова Јовановски, член

8. Sports Commission

Бојана Гоцевска, претседател
Гоце Попов, член
Марио Скакарски, член
Иван Гоцевски, член
Марјанчо Велиновски, член