Издавање на одобрение за времена измена на режимот на сообраќај

Type - Name of the service
Издавање на одобрение за времена измена на режимот на сообраќај
Required documents

1.Барање до Општина Делчево, Одделение за урбанизам,  заштита на животна средина, комунални дејности и сообраќај -готов образец во ОЦУ –кој граѓанинот/клиент го пополнува

  1. Сообраќаен проект за времена измена на режимот на сообраќај;
  2. Изјава за користење на личните податоци во текот на постапката (дадена во прилог на барањето).

4.Доказ за платена административна такса тарифен бр.22 во износ од 1 350 денари.

5.Доказ за платена административна такса тарифен бр.1 во износ од 50 денари.

Administrative tax

Цел на дознака-Административна такса за утврдување/измена на режимот на сообраќај

Назив на примачот————————–Трезорска сметка

Банка на примачот————————–Народна банка на Република Македонија

Сметка——————————————-100000000063095

Износ———————————————1.400,00 денари

Уплатна сметка——————————–840 120 03182

Приходна шифра и програма————–722315 – 00

Receipt of the request

Municipal Service Center (MTC)

Place of realization

Одделение за урбанизам, заштита на животна средина, комунални дејности и сообраќај

Deadline for realization

Во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето

Manner of submitting the service / document

In a way that the applicant has stated in the request, as follows:

  • лично подигање од  ОЦУ од страна на подносителот – барателот на услугата
  • по ПТТ пошта
Deadline for appeal

30 дена од денот на приемот на решението

Legal basis

Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, член 14 ( Службен весник на Р. Македонија бр.169/15……122/21)

Note

Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината