Вработување

Делчево знаме
Вработувањето на државни службеници во Општина Делчево се врши по пат на јавен оглас согласно Законот за државни службеници  објавен во Службен весник на Република Македонија број 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009 и 167/2010 и Правилникот “Правилник за критериумите и стандардите“, како и постапката за селекција и вработување на државните службеници (објавен во Службен весник на Република Македонија број 85/2005). Постапката за вработување се реализира преку Агенцијата за администрација на Република Македонија.