Граѓански сектор

Thumbnail image
ХДЗР “КХАМ“

– Општа цел “Подигање на едукативното ниво на Ромите“.

Kонтакт: Зекир Абдулов 033 413 695, www.khamdelcevo.org.mk, e-mail: kham@sonet.com.mk

 


 

Регионален центар за застапување Делчево
– Општа цел “Застапување и поддршка на НВО секторот и европско образование“
Kонтакт: Тони Стоименовски, Тереза Филобок 033 411 423, www.rczdelcevo.org.mk, e-mail: rczdelcevo@gmail.com,

Thumbnail image
“ЗГ АКЦИЈА ЗА МЛАДИ Делчево”
 
 – Општа цел “Иницијатива и залагање за исполнување на граѓанските капацитети на Општина Делчево, преку вклучување и активирање на младите во општествените контексти”. Членка на Коалиција СЕГА.
Контакт: Анастасов Кирчо 00389 (0) 71 495 716, e-mail: youthaction.de@gmail.com, Web site: www.youthaction.co.cc .

Фондација за развој на информатички технологии “Иднина“
– Општа цел: “Едукација и информатика“ .
Kонтакт: Александар Трајанов 070 900 110, e-mail: aleksandar.trajanov@mesa.org.mk

КУД “Гоце Делчев“
– Општа цел: “Култура и традиција“.
Kонтакт: Зенил Реџепов 070 537 544, e-mail: kud_goce_delcev@yahoo.com

 ХЗГ “Бравура Кооператива“
– Општа цел “Помош на лица со посебни потреби“.
Kонтакт: Александар Николовски 033 413 659, e-mail: bravuracooperativa@yahoo.com

Thumbnail image

РКЕЦ “ТернипеМК“

– Општа цел “Промовирање на култура и образование на Ромите“ .

Kонтакт: Ермина Реџепова, Mob ++389 71 428-562,Tel: ++ 389 33 412 600 Fax ++389 33 412 600, e-mail: ternipemk@yahoo.com

ЛИЧНА КАРТА

РКЕЦ “Тернипе МК” Делчево е основано во 2007 година со седиште во Делчево.

Формирано е со слободно здружување на граѓаните, заради остварување на заштита и усогласување за своите интереси и уверувања, како и заради вршење на дејности и активности за подобрување и унапредување на образованието кај младите Роми, подобрување на социјалната заштита, заштита и промоција на човековите права, заштита на правата на жената, заштита на детските права, развој на демократското и граѓанското општество, заштита на животната средина, усогласување на посебните и заеднички интереси во областа на културата. Активности за зголемување на свеста за мултиетничка и мултикултурна соработка на општинско, регионално, национално ниво и пошироко. Активна работа со возрасни, млади и деца. Организирање на различни активности за зачувување на обичаите, традицијата, уметноста, фолклорот и јазикот на секој етникум.

Претседател на РКЕЦ “Тернипе МК” Делчево e Г-ѓа: Ермина Реџепова


Гласот на младите
– Општа цел “Зголемување на учеството и вклучување на младите во општественото живеење“
Kонтакт: Влатко Ангеловски 071 946 603 e-mail: glasotnamladite@gmail.com

Thumbnail image
ЗРА “Пијанечки глас“

– Општа цел: “Култура“.

Kонтакт: Перса Стојановска 070 917 038, e-mail: glas_pijanecki@yahoo.com


 • ЕД “Дождовник“
  – Општа цел: “Екологија“ – контакт: Љупчо Петровски 075 436 918, e-mail: dozdovnik@yahoo.com

 • ЗГ “Аронија“
  – Општа цел: “Органско земјоделие“ – контакт: Фиданчо Христов 075 598 206, e-mail: aronija_delcevo@freemail.com.mk

 • Здружение на просветни работници

– Општа цел: “Едукација“ – контакт: Љупчо Прачковски 033 411 864


 • Младински едукативен центар

– Општа цел: “Едукација на млади“ – контакт: Мите Стојковски 075 430 506, e-mail: mite18@freemail.com.mk


 • ХЗГ “Порта“

– Општа цел: “Млади, човекови права“ – контакт: Валентина Георгиевска 033 413 737, ee-mail: dporta@mt.net.mk


 • ХЗХЛ “Судбина“

– Општа цел: “Лица со посебни потреби“ – контакт: Голуб Ивановски 070 731 504


 • ХДЗР “Пхурт“
 • – Општа цел: “Едукативна и хуманитарна цел“ – контакт: Нејат Демировски 070 309 607, e-mail: phurt@mt.net.mk

 • ЗГ “Еуро-скај“

– Општа цел: “Едукација на млади“ – контакт: Весна Димитровска 070 787 240, e-mail: vanje03@yahoo.com


 • СРК “ПОП“

– Општа цел: “Спорт и рекреација“ – контакт: Зоран Поповски 033 411 666, e-mail: zg_pop@mt.net.mk


 • КК “Клубски“

– Општа цел: “Кошарка“ – контакт: Љупчо Петровски 075 436 918, e-mail: dozdovnik@yahoo.com


 • ЗГ “Пијанец“

– Општа цел: “Културно наследство“ – контакт: Драган Арсов 033 412 180


 • ЗГ“ Искон“
 •  – Општа цел: “Културно наследство“ – контакт: Илчо Цветковски 033 436 045 

 •  ЗГ “Граѓанин“
 •  – Општа цел: “Демократија, човекови права“ – контакт: Кире Марковски 070 858 635  

 • Здружение на одгледувачи на говеда “Симентал“

– Општа цел: “Подобрување на квалитетот на млечни производи“ – контакт: Горан Вучков 070 272 106


 • ЗГ “Лака“

– Општа цел: “Земјоделие“ – контакт: Горан Николовски 070 958 474


 • Здружение на пензионери

– Општа цел: “Подобрување на животот на пензионерите“ – контакт: Љуба Ангелова 033 411 706