Одделение за инспекциски надзор

Одделението за инспкциски надзор врши  инспекциски надзор и контрола на спроведувањето на законските прописи од областа на комуналните работи, врши инспекциски надзор и контрола на спроведувањето на законските прописи од областа на патниот сообраќај врши инспекциски надзор и контрола на спроведувањето на законските прописи од областа на заштитата на животната средина, врши инспекциски надзор и контрола на спроведувањето на законските прописи од областа на градежништвото и урбанистичкото  планирање, врши инспекциски надзор и контрола во образованието и спортот, врши инспекциски работи и контрола во остварувањето на општинските даноци и такси, врши други работи доверени од Советот и Градоначалникот.