Издавање на дозвола за посебен линиски превоз на патници

Вид - Име на услугата
Издавање на дозвола за посебен линиски превоз на патници
Потребни документи

1.Барање до Општина Делчево, Одделение за урбанизам,  заштита на животна средина, комунални дејности и сообраќај -готов образец во ОЦУ –кој граѓанинот/клиент го пополнува,

2.Копија од лиценцата за вршење на посебен линиски превоз на патници (издадена од Министерерството за транспорт и врски);

3.Копија од извод од лиценца за возило (издаден  од Министерството за транспорт и врски) со кој превозникот потврдува дека поседува најмалку едно возило во сопственост или по договор за лизинг (со најмалку 8+1 седиште) кое ги исполнува посебните  техничко-експлотациони услови за вршење на превозот на патници;

4.Договор за превоз склучен со правно лице со список на патниците кои ќе се превезуваат (оригинал);

5.Временски термини за поаѓање и враќање во кои ќе се врши превозот (оригинал);

6.Вработени возачи во редовен работен однос кои ги исполнуваат условите пропишани со прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата (се приложува копија од образец М-1/М-2 за секој возач посебно не постар од 60 дена);

7.Копија од сообраќајната дозвола за секое возило посебно;

8.Изјава за користење на личните податоци во текот на постапката (дадена во прилог на барањето).

Административна такса

Цел на дознака————————-Административна такса за дозвола за посебен линиски превоз

Назив на примачот——————–Трезорска сметка

Банка на примачот———————Народна банка на Република Македонија

Сметка————————————-100000000063095

Износ—————————————850,00 денари

Уплатна сметка————————-840 120 03182

Приходна шифра и програма——722315 – 00

Прием на барањето

Општински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за урбанизам, заштита на животна средина, комунални дејности и сообраќај

Рок на реализација

Во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

  • лично подигање од  ОЦУ од страна на подносителот – барателот на услугата
  • по ПТТ пошта
Рок на жалба

8 дена од денот на приемот на решението

Законски основ

Закон за превоз во патниот сообраќај, член 43 и 44 ( Службен весник на Р. Македонија бр. 68/04 …… бр. 163/18)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината