Издавање на изводи од лиценца за вршење на авто-такси превоз на патници

Вид - Име на услугата
Издавање на изводи од лиценца за вршење на авто-такси превоз на патници
Потребни документи

1.Барање до Општина Делчево, Одделение за урбанизам,  заштита на животна средина, комунални дејности и сообраќај -готов образец во ОЦУ –кој граѓанинот/клиент го пополнува
2.Доказ за сопственост или договор за финансиски лизинг на возилото (копија од сообраќајната дозвола или договор);

3.Доказ дека има потребен број на возачи во редовен работен однос во зависност од бројот на возилата кои ги поседува (копие од образец М1/М2 за секој возач одделно);

4.Потврда за секое возило за исполнување на техничко експлоатационите услови за вршење на превоз на патници;

5.Потврда за исправен вграден фискален апарат – таксиметар во возилото;

6.Изјава за користење на личните податоци во текот на постапката (дадена во прилог на барањето).

*при вршење на замена на возилото се доставува и Изводот од лиценца за возилото кое се менува издаден од Општина Делчево.

Административна такса

1.Кон барањето се приложува уплатница во износ од – 250,00 денари,

Цел на дознака – Ад. такса за лиценца за авто-такси превоз,

Назив на примачот – Трезорска сметка, Банка на примачот – НБ на РМ, Сметка – 100000000063095, Уплатна сметка – 840 120 03182, Приходна шифра и програма – 722315 – 00,

  1. 2. Согласно Одлука бр.09-242/1 од 22.02.2017 год. и 09-770/1 од 30.04.2019 год. износот се пресметува за периодот кој останува до рокот на важење на лиценцата; Цел на дознака – Тарифа за обележување, опремување, одржување на авто такси станици – См.100000000063095, Уплатна сметка 840 120 03390, Приходна шифра и програма (722316 – 00).
Прием на барањето

Општински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за урбанизам, заштита на животна средина, комунални дејности и сообраќај

Рок на реализација

Во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

  • лично подигање од  ОЦУ од страна на подносителот – барателот на услугата
  • по ПТТ пошта
Рок на жалба

8 дена од денот на приемот на решението

Законски основ

Закон за превоз во патниот сообраќај, член 8 ( Службен весник на Р. Македонија бр. 68/04 …… бр. 163/18)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината