Издавање на Решение за користење на плоштади и друг простор во градот и други населени места со цел за изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење дејност

Вид - Име на услугата
Издавање на Решение за користење на плоштади и друг простор во градот и други населени места со цел за изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење дејност
Потребни документи
  1. Барање до Општина Делчево, Сектор за финансиски пршања-готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот/клиент го пополнува
    Уплатница
Административна такса

Административна такса
Износ: 300 денари
Сметка: 100000000063095
Уплатна сметка: 840 120 03182
Приходна шифра: 722315 00
Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Делчево
Банка на примач: НБРМ
Цел: Решение за користење на јавни површини

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на Општината, Општински центар за услуги

Место на реализација

Сектор за финансиски прашања
Се изготвува Решение за користење на јавни површини

Рок на реализација

Веднаш или во рок од 10 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во Барањето и тоа:

Лично подигање од ОЦУ од страна на подносителот – барателот на услугата
По ПТТ пошта

Потребни барања
Рок на жалба

Против Решението на градоначалникот може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението (Согласно член 52 од Законот за данок на имот – Службен весник на РМ 61/04….23/2016)

Законски основ

Закон за комунални такси, член 20 (Службен весник на РМ бр.61/04,…23/2016) и тарифа 7 од Одлука за утврдување на висината на комунални такси од Општина Крива Паланка ( Службен гласник на Општина Крива Паланка бр. 6/08)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината www.delcevo.gov.mk