Издавање на Решение за утврден данок на промет на недвижност (по барање на граѓанин/клиент)

Вид - Име на услугата
Издавање на Решение за утврден данок на промет на недвижност (по барање на граѓанин/клиент)
Потребни документи
 1. Даночна пријава (образец ДИ – ПН)
 2. Имотен лист (фотокопија и оригинал на увид)
 3. Договор за купопродажба ( оригинал) или пресуда
 4. Лична карта  (на увид)
 5. Уплатница
Административна такса

Административна такса
Износ: 250 денари
Сметка:  100000000063095
Уплатна сметка:  840 120 03182
Приходна шифра:  722315 00
Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Делчево
Банка на примач: НБРМ
Цел:  Решение за данок на промет на недвижности

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Oпштински центар за услуги

Место на реализација

Сектор за финансиски прашања, проценител

 1. Се доставува Барањето до проценител за проценка на недвижен имот
 2. Проценителот ја утврдува пазарната вредност на недвижниот имот
 3. Се враќа предметот до Секторот за финансиски прашања
 4. Се изготвува Решение за данок на промет на недвижности од службеното лице
Рок на реализација

Во рок од  10 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

 • Лично подигање од  архивата- ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
 • По ПТТ пошта
Рок на жалба

Против Решението на градоначалникот може са  се поведе управен спор пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението

(Согласно член 52 од Законот за данок на имот – Службен весник на РМ 61/04…23/2016)

Законски основ

Закон за данок на имот, член 21 (Службен весник на РМ бр.61/04…23/2016), Одлука за утврдување на висината на стапката на данок на промет на недвижности од општина Делчево

Забелешка

Пријавата може да се симне  и од web страната на Општината www.delcevo.gov.mk