Издавање на уверение за платени даноци и такси

Вид - Име на услугата
Издавање на уверение за платени даноци и такси
Потребни документи
  1. Барање до Општина Делчево, Сектор за финансиски прашања-готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот/клиент го пополнува
  2. Лична карта на увид
  3. Уплатница
Административна такса

Административна такса
Износ: 100 денари
Сметка:  100000000063095
Уплатна сметка:  840 120 03182
Приходна шифра:  722315 00
Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Делчево
Банка на примач: НБРМ
Цел:  Уверение за платени даноци и такси

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Oпштински центар за услуги

Место на реализација

Сектор за финансиски прашања

Се изготвува Уверение за платени даноци

Рок на реализација

Веднаш или во рок од 10 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

  • Лично подигање од архивата- ОЦУ од страна на подносителот – барателот на услугата
  • По ПТТ пошта
Потребни барања
Рок на жалба
Законски основ

Закон за данок на имот, член 35 (Службен весник на РМ бр.61/04…23/2016)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината www.delcevo.gov.mk