Одобрување на елаборат за заштита на животната средина

Вид - Име на услугата
Одобрување на елаборат за заштита на животната средина
Потребни документи

1. Барање до Општина Делчево, Одделение за урбанизам, заштита на животната средина, комунални дејности, сообраќај и ЛЕР – готов образец во ОЦУ и web на Општина Делчево, согласно Правилникот за формата и содржината на елаборатот за заштита на животната средина согласно со видовите на дејностите или активностите за кои се изработува елаборат, како и согласно со вршителите на дејноста и обемот на дејностите или активностите кои ги вршат правните и физичките лица, постапката за нивно одобрување, како и начинот на водење на регистарот за одобрени елаборати („Сл. Весник на РМ“ бр. 44/13 и 111/14);
2. Уплатница

Административна такса

Административна такса

Износ: 650 денари

Сметка: 100000000063095

Уплатна сметка: 840 120 03182

Приходна шифра: 722315 00

Примач: Трезорска сметка, Буџет на Општина Делчево

Банка на примач: НБРМ

Цел на дознака: Административна такса

Прием на барањето

Општински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за урбанизам, заштита на животната средина, комунални дејности, сообраќај и ЛЕР

Рок на реализација

15 дена од денот на прием на елаборатот

Начин на доставување на услугата / документот
  • Лично подигање од ОЦУ од страна на подносителот – барателот на услугата
  • Доставна служба на Општина Делчево
  • ПТТ
Рок на жалба

15 дена од денот на приемот на решението

Законски основ

Закон за животна средина („ Сл. Весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187,13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18)

Забелешка