Регистрација на возен ред и издавање на дозвола за општински линиски превоз на патници

Вид - Име на услугата
Регистрација на возен ред и издавање на дозвола за општински линиски превоз на патници
Потребни документи
  1. Барање до Општина Делчево, Одделение за урбанизам,  заштита на животна средина, комунални дејности и сообраќај -готов образец во ОЦУ –кој граѓанинот/клиент го пополнува
  2. Решение за доделена линија;
  3. Возен ред на пропишан образец во 5 примероци;
  4. Ценовник за превоз по патник согласно Одлуката за тарифа за општински линиски превоз на патници;
  1. Изјава за користење на личните податоци во текот на постапката (дадена во прилог на барањето).
Административна такса

Цел на дознака-Административна такса за дозвола за општински линиски превоз на патници

Назив на примачот————————–Трезорска сметка

Банка на примачот————————–Народна банка на Република Македонија

Сметка——————————————-100000000063095

Износ———————————————600,00 денари

Уплатна сметка——————————–840 120 03182

Приходна шифра и програма————–722315 – 00

Прием на барањето

Општински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за урбанизам, заштита на животна средина, комунални дејности и сообраќај

Рок на реализација

Во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

  • лично подигање од  ОЦУ од страна на подносителот – барателот на услугата
  • по ПТТ пошта
Рок на жалба

8 дена од денот на приемот на решението

Законски основ

Закон за превоз во патниот сообраќај, член 19 ( Службен весник на Р. Македонија бр. 68/04 …… бр. 163/18)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината