Заверка на норматив на угостителски објект

Вид - Име на услугата
Заверка на норматив на угостителски објект
Потребни документи
  1. Барање до Општина Делчево, Сектор за финансиски прашања- готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот го пополнува
  2. Уплатница
  3. Мени
Административна такса

Административна такса
Износ: 300 денари
Сметка:  100000000063095
Уплатна сметка:  840 120 03182
Приходна шифра:  722315 00
Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Делчево
Банка на примач: НБРМ
Цел: заверка  на норматив

Прием на барањето

Општински  центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Сектор за финансиски прашања

Рок на реализација

Во рок од 15 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

  • Лично подигање од  архивата- ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
  • По ПТТ пошта
Потребни барања
Рок на жалба

Против Решението на градончалникот може да се поведе упрвен спор до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението (Согласно член 52  од Законот за данок на имот – Службен весник на РМ 61/04…23/2016)

Законски основ

Закон за угостителска дејност (Службен весник на РМ бр. 62/04 и 89/08)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината www.delcevo.gov.mk.