ОЈУГД „Весели Цветови“ – општи информации

detska gradinka

Предучилишно: ОЈУДГ “Весели Цветови”

Работи во два објекта во Делчево со 13 паралелки со вкупно 316 деца

  • Во објект 1 – работи 1 паралелка
  • Во објект 2 – работат 12 паралелки