Угостителско-сместувачки капацитети

  • Хотел Македонија – капацитет 60 кревети, локација: Маршал Тито, тел: 033 410288
  • Ресторан Македонија – капацитет 350 гости, локација: Маршал Тито, тел: 033 410288
  • Ресторан Антика – капацитет 220 гости, локацијаСветозар Марковиќ бб, тел:033 413745
  • Ресторан Извор Комит – капацитет 110 гости, локација:Маршал Тито, тел:033 525660
  • Ресторан Зуна – капацитет 60 гости, локацијаОрце Николов бб, тел:070 354928
  • Ресторан Софра – капацитет 60 гости, локација:бул Македонија, тел:033 413940
  • Mотел Кула – капацитет 250 гости, 15 кревети, тел:070 276062
  • Вила Гранит – капацитет 60 гости, 30 кревети, локација Голак
  • Приватено сместување 80 кревети