Заедно да ја доизградиме црквата „Св. Кирил и Методиј“

Општина Делчево отвори сметкa на која ќе можат да се уплаќаат донации за доизградба на соборниот храм „Св.Кирил и Методиј“ во Делчево. Донации можат да уплаќаат и правни и физички лица.

Фирмите, односно приватните компании, средствата можат да ги уплаќаат на сметката:

7200140320785И0
приходна шифра:744111
програма: 00

Додека физичките лица на следната сметка:

7200140320785И0
приходна шифра: 744211
програма:00

Доизградбата на соборниот храм „Св.Кирил и Методиј“ е во завршна фаза. Изградена е фасадата на црквата со поддршка од донаторот Милен Врабевски и Фондацијата „Бугарско сеќавање“. Исто така, поставени се влезните врати од  фирмата ДООЕЛ „АЛДАРИВ“ од Пехчево.