РЕШЕНИЕ за свикување на 51. редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 39 став 2 и член 48 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002), како и член 25 став 2 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден  05.03.2021година, донесе

SOLUTION

за свикување на 51.regular session of

The Council of the Municipality of Delchevo

I

            Ја свикувам 51. седница на Советот на Општина Делчево.

The session will be held on 12.03.2020 (петок)in14:00 in the Multimedia Center in Delchevo. The center is located on the second floor of the Memorial House ASNOM Delchevo.

I propose the following for the session

            Daily order

-Усвојување на Записник од 50.седница

1.Завршна сметка  на Буџетот на општина Делчево за 2020 година;

* Материјалите по првата точка ќе бидат доставени во понеделник!

2.Годишен извештај на Општина Делчево за 2020 година;

Speaker:Шабан Багашов- Раководител Сектор за финансиски прашања.

3.Завршна сметка на ООУ „Св.Климент Охридски“ за 2019 година со Заклучок за усвојување;

4.Завршна сметка на ООУ „Ванчо Прке“ за 2019 година со Заклучок за усвојување;

5.Завршна сметка на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево со Заклучок за усвојување.

Speaker:  По точките 3,4,  и 5-Катерина Величковска-Одговорен сметководител.

6.Завршна сметка на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за 2020 година со Заклучок за усвојување;

Speaker:Маре Бошначка-Одговорен сметководител наОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево.

  1. Предлог-Решение за именување и разрешување на член на Управниот одбор на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево претставник од Советот на родители;
  2. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на административните службеници, давателите на јавни услуги, директорот и помошно-техничките лица вработени во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;

Reasoner: По точките 7 и 8- Билјана Симовска-Директор на ЈЛБ „Илинден“-Делчево.

9.Завршна сметка на ЈЛБ „Илинден“-Делчево“ за 2020 година со Заклучок за усвојување;

Speaker: Марина Димитровска-Одговорен сметководител на ЈЛБ „Илинден“-Делчево.

10.Правилник за начинот на вршење на видео-надзор на територијата на Општина Делчево со Заклучок за усвојување;

11.Проценка на влијание за заштитата на личните податоци (ПВЗЛП) со Заклучок за усвојување;

Reasoner: Милица Стојковска-Офицер за заштита на лични податоци.

12.Измена на Годишен план за вработување на Општина Делчево за 2021 година со Заклучок за усвојување;

Reasoner: Џулиета Мемедова-Самостоен референт за заштита при работа.

13.Измена на Годишен план за вработување на ЈКП „Брегалница“- Делчево за 2021 година со Заклучок за усвојување;

Reasoner: Stojce Stojkovski-Director of PCE "Bregalnica" -Delchevo.

14.Прашања и предлози на членови на Совет.

            II

The presence of the members of the Council of the Municipality of Delchevo is mandatory, and any absence must be reported to the President of the Council of the Municipality of Delchevo.

No..09—430/1
05.03.2021год.
Delchevo

Совет на Општина Делчево
President
Dragan Manevski

0Shares
0
Font size
Contrast