PUBLIC CALL for granting financial assistance to sports clubs, sports associations and legal entities in the field of sports from the Municipality of Delchevo for 2021

Pursuant to Article 5 of the Rulebook on the conditions, manner and procedure for granting financial assistance to sports clubs, sports associations, legal entities in the field of sports and citizens' associations (Official Gazette of the Municipality of Delchevo no. 2/2018), the Mayor of the Municipality of Delchevo announces

 

PUBLIC CALL

за доделување финансиска помош на спортски клубови, спортски здруженија иправни лица во областа на спортот од Општина Делчево за 2021 year

Со цел да се зацврсти и унапреди соработката на Општината со спортските организациии да се придонесе во развојот на спортот на локално ниво, Општина Делчево ќе врши распределба на средства од Буџетот на Општината за 2021 година кои сенаменетизa финансиска помош на спортски клубови, спортски здруженија и правни лица во областа на спортот согласноПравилникот за условите, начинот и постапкатаза доделување на финансиска помош на спортски клубови, спортски здруженија, правни лица во областа на спортот и здруженија на граѓани (Сл.гласник на Општина Делчево бр.2/2018) и согласно утврдените критериуми објавени во овој повик.

Се повикуваат сите спортски клубови, спортски здруженија, спортски клубови во рамките на основните училишта и средното училиште и правни лица во областа на спортот кои се регистриранина подрачјето на Општина Делчево, да достават свои апликации во предвидениот рок.

  1. Право на учество имаат сите спортски клубови и спортски здруженија кои ги исполнуваат следните општи услови:

–          Да се регистрирани во согласност со закон, односно да поседуваат решение за регистрација;

–          Да дејствуваат на територија на Општина Делчево.

Sports clubs within the primary schools and the secondary school on the territory of the Municipality of Delchevo have the right to participate;

Legal entities that will organize sports events on the territory of the Municipality of Delchevo, which contribute to the development of sports at the local level, have the right to participate.

2..Kритериуми кои треба да ги исполнуват субјектите кои ќе се пријават на овој повик се:

–          Да го поттикнуваат и унапредуваат соодветниот спорт ;

–          Да ја реализираат утврдената програма за развој на спортот;

–          Да се грижат за унапредување на стручната работа и усовршување на стручните кадри;

–          Да се грижат за унапредување на младите и нивна поголема вклученост во спортските клубови и здруженија ;

–          Да не вршат политичко и верско организирање и дејствување.

  1. Required documentation to be submitted спортските клубови и спортските здруженија:

–          тековна состојба од Централен регистар на РМ не постара од шест месеци (копија или оригинал) ;

–          решение за дејност спорт, издадено од Агенцијата за млади и спорт (копија);

–          годишна програма за работа во тековната година;

–          извештај за искористени средства од Општина Делчево за претходната година   (доколку користеле средства) ;

–          листа со спортските успеси кои ги постигнале во последните две години, поткрепена со докази;

–          листа на регистрирани членови на спортски клубови и здруженија за тековната натпреварувачка година;

–          официјален годишен билтен за учество во национален систем на натпревари во последните две натпреварувачки години.

Правните лица во областа на спортот кои ќе се пријават на Јавниот повик за да организираат спортски манифестации на територијата на Општина Делчево кон пријавата треба да достават:

–          тековна состојба од Централен регистар на РМ не постара од шест месеци (копија или оригинал) ;

–          програма и финансиски план за реализација на спортска манифестација;

–          извештај за искористени средства од Општина Делчево за претходната година   (доколку користеле средства).

4.Висината на финансиската помош која поединечно може да ја добие спортскиот клуб, спортското здружение и правни лица во областа на спортот може да изнесува најмногу до 300.000денари.

5.Рокот за пријавување изнесува 15 дена, 15.02.2021 година, а крајниот рок за поднесување на пријави е 01.03.2021 година.

6. Manner of application and address to which applications should be submitted

  • Пријавата заедно со документација од точка III се доставува до Архивата на Општина Делчево, по пошта или во електронска форма.
  • Пријавите и документацијата се доставуваат во затворен плик со ознака „ Не отворај“ и со назнака „за Јавен повик за доделување финансиска помош на спортски клубови, спортски здруженија и правни лица во областа на спортот“ до Архивата на Општина Делчево или по пошта на ул. „Светозар Марковиќ“ бр.1, Делчево.
  • In electronic form, the applications and the documentation are sent to the official electronic address of the Municipality of Delchevo e-mail: info@delcevo.gov.mkсо назнака „за Јавен повик за доделување финансиска помош на спортски клубови, спортски здруженија и правни лица во областа на спортот.

 

                                                                                                         Municipality of Delchevo

                                                                                                           Mayor

                                                                                                          Goran Trajkovski

0Shares
0
Font size
Contrast