РЕШЕНИЕ за свикување на 36. редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 39 став 2 ичлен 48 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002), како и член 25 став 2 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 26.02.2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ за свикување на 36.редовна седница на Советот на Општина Делчево

I

 36. седница на Советот на Општина Делчево ќе се одржи на 04.03.2020 (среда) во 14:00 часотво Мултимедијалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

За седницата го предлагам следниот

            Дневен ред

-Усвојување на Записник од 35.седница

1.Предлог-Одлука за упис на ученици во Прва година во СОУ „М.М.Брицо“-Делчево во учебната 2020-2021 година;

          Образлагач: Љупчо Прачкоски-Директор на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево.

2.Кварателен извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево за 2019 година, квартал 4 со Заклучок за усвојување;

3.Предлог-Одлука за проширување на средства на Буџетот на Општина Делчево за 2020 година;

          Образлагач: по точките 2 и 3- Анка Христова-Раководител на Одделението за финансирање, буџет и сметководство.

4.Предлог-Програма за управување со отпад за 2020 година во Општина Делчево;

Образлагач: Татјана Стојковска-Виш соработник за заштита на ЖС и комунална инфраструктура.

5.Предлог-Oдлука за давање на користење, управување, одржување и заштита на движни ствари -Фотоволтаичен соларен ситем;

6. Предлог-Oдлука за давање на користење, управување, одржување и заштита на движни ствари -Фотоволтаичен соларен ситем;

7.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Јангел Стојковски;

8.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект гаража зграда бр.2 куќа по барање на Ванчо Илиев;

9.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект со намена А4 викенд куќа по барање на Панте Георгиев;

10.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Љубомир Величковски;

11.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.2 по барање на Соња Кузмановска, Маца Мачкова и Оливера Николова;

12.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект со намена В5 зграда бр.1 по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;

13.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект со настрешница зграда бр.2 по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;

14.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект трпезарија зграда бр.4 по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;

15.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект трпезарија зграда бр.3 по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;

16.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект трпезарија зграда бр.2 по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;

17.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект трпезарија зграда бр.5 по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;

18.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект манастрирски конак зграда бр.1 по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;

19.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект манастир зграда бр.1, к.п.бр.3085 по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;

20.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект манастир зграда бр.1, к.п.бр.3782 по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;

21.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект трпезарија зграда бр.1 по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;

22.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект со намена В5 црква зграда бр.1 по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;

23.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект со намена В5 (објект за крштевање) зграда бр.1 по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;

24.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа по барање на Дејан Ристовски;

25.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект со намена А4 по барање на Борис Цветковски;

Образлагач: По точките од 5 до 25- Горан Петровски-Советник за енергетска ефикасност.

26.Прашања и предлози;

II

Присуството на членовите на Советот на Општина Делчево е задолжително, а секое отсуство потребно е да се пријави кај Претседателот на Советот на Општина Делчево.

 

Бр.09-464/1
26.02.2020 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,с.р.

Shares