РЕШЕНИЕ за свикување на 38. редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 39 став 2 и член 48 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002), како и член 25 став 2 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден  23.03.2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за свикување на 38.редовна седница на

Советот на Општина Делчево

 

Ја свикувам 38. седница на Советот на Општина Делчево.

Седницата ќе се одржина 23.03.2020 (понеделник) во 12:00 часот во Мултимедијалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

За седницата го предлагам следниот

 

Дневен ред

  1. Предлог-Одлука зазапирање исплата на надомест за присуство на седница на  членовите на Советот на Општина Делчево;

 

II

Присуството на членовите на Советот на Општина Делчево е задолжително, а секое отсуство потребно е да се пријави кај Претседателот на Советот на Општина Делчево.

 

Бр.09-661/1                                                                                 СОВЕТ НА ОПШТИНАДЕЛЧЕВО

 23.03.2020                                                                                                  Претседател,

Делчево                                                                                                   Драган Маневски

Shares