Решение за свикување на 42. редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 39 став 2 и член 48 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002), како и член 25 став 2 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 22.06.2020  година, донесе

 

РЕШЕНИЕ

засвикувањена 42.редовнаседницана

СоветотнаОпштинаДелчево

I

            Ја свикувам 42. седницанаСоветотнаОпштинаДелчево.

Седницата ќе се одржи на 30.07.2020 (четврток) во 14:00 часот во Мултимедијалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

За седницата го предлагам следниот

 

Дневен ред

                                                -Усвојување на Записник од 41.седница на Советот

 

 1. Предлог-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на критериумите, условите и постапката за доделување на еднократна парична помош;

Образлагач: Ивана Ивановска-Помлад соработник за нормативно-правни работи.

 1. Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на проект;

Образлагач: Тони Стоименовски-Советник за ЛЕР.

 1. Годишен план за вработување на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за 2021 година со Заклучок за усвојување;
 2. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево;

Образлагач: Горан Димитровски-Директор на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево.

 1. Предлог-Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните мјеста во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
 2. Годишен план за вработување на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за 2021 година со Заклучок за усвојување;

Образлагач: Билјана Симовска-Директор на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево.

 1. Предлог-Одлука за давање согласност на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за формирање на паралелки со помал број на ученици;

Образлагач: Љупчо Прачковски-Директор на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево.

 1. Предлог-Одлука за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за формирање паралелки со помал број на ученици;
 2. Годишен план за вработување на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2021 година со Заклучок за усвојување.

Образлагач: Горан Велков-Директор на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево.

 1. Предлог-Одлука за именување на пешачки мост на р.Брегалница;
 2. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект Млин за сточна храна, зграда број 1-по барање на ЕКО АЛВИЗА дооел Делчево;
 3. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект кланица, зграда број 2-по барање на ЕКО АЛВИЗА дооел Делчево;
 4. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект за одгледување свињи, зграда број 3-по барање на ЕКО АЛВИЗА дооел Делчево;
 5. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект за одгледување свињи, зграда број 4-по барање на ЕКО АЛВИЗА дооел Делчево;
 6. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Љупчо Арсовски;
 7. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект викенд куќа зграда бр.1 по барање на Винко Димитров;
 8. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Ванчо Тренчовски;
 9. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект викенд куќа зграда бр.1 по барање на Киро Јовевски;
 10. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект викенд куќа зграда бр.1 по барање на Слободан Китанов;
 11. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект објект за сместување на храна за животни зграда бр.1 по барање на Орце Стоименовски и Јасминка Стоименовска;
 12. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Ристе Миленков;
 13. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект помошен објект зграда бр.2по барање на Ристе Миленков;
 14. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.2 по барање на Благој Петровски;
 15. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Јованчо Стоименовски;
 16. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Дејан Петров;
 17. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект викенд куќа зграда бр.1 по барање на Слободан Николов;
 18. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект викенд куќа зграда бр.1 по барање на Зоран Стоичовски;

Образлагач: По точките од 10 до 27- Звонко Атанасов-Раководител на Одделението за урбанизам, комунални дејности и заштита на ЖС.

 1. Прашања и предлози на членови на Совет.

 

II

Присуството на членовите на Советот на Општина Делчево е задолжително, а секое отсуство потребно е да се пријави кај Претседателот на Советот на Општина Делчево.

 

Бр.09-1234/1                                                                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

23.07. 2020                                                                                             Претседател,

Делчево                                                                                           Драган Маневски,с.р.

 

 

Shares