РЕШЕНИЕ за свикување на 46. редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 39 став 2 и член 48 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002), како и член 25 став 2 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 20.10.2020  година, донесе

 

РЕШЕНИЕ

за свикување на 46.редовна седница на

Советот на Општина Делчево

I

                Ја свикувам 46. седница на Советот на Општина Делчево.

Седницата ќе се одржи на 27.10.2020 (вторник) во 14:00 часот во Мултимедијалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

За седницата го предлагам следниот

Дневен ред

               -Усвојување на Записник од 45.седница на Советот

 1. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Делчево за 2020 година;

Образлагач: Шабан Багашов-Раководител на Сектор за финансиски прашања.

 1. Предлог-Одлука за доделување на стипендии на одлични ученици во СОУ „М.М.Брицо“-Делчево;
 2. Предлог-Одлука за доделување на стипендии на одлични ученици во СОУ „М.М.Брицо“ кои постигнале особено висок успех во учењето.
 3. Предлог- Одлука за доделување на стипендии на студенти кои студираат на државните универзитети во Република Македонија;
 4. Предлог-Одлука за доделување на стипендии на студенти кои студираат на државните универзитети во Република Македонија кои постигнале особено висок успех во студирањето;

Образлагач: По точките 2,3,4 и 5- Ванчо Новоселски-Советник за образование.

 1. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда број 2-по барање Томчо Прчовски;
 2. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект , гаража зграда број 3-по барање на  Томчо Прчовски;
 3. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект за сместување на храна за животни,зграда број 2-по барање на Горан Ѓорѓиевски;
 4. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објектдоградба на тераса на продавница за храна, зграда број 1-по барање Атанас Ангеловски;
 5. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Звонко Ристовски
 6. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект викенд куќа зграда бр.1 по барање на Драган Синадиновски;
 7. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Станке Ивановски ;
 8. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Розетка Златкова;
 9. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.2 по барање Живко Миленски;
 10. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект објект викенд куќа зграда бр.1 по барање на Кенан Еминов;
 11. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.2 по барање на Кенан Еминов;
 12. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект помошен објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Делче Стоименовски;
 13. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект помошен објект зграда бр.2 по барање на Дејан Цековски;
 14. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Дејан Цековски;
 15. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Стоица Иванов;
 16. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект викенд куќа зграда бр.1 по барање на Звонко Тренчовски;
 17. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект викенд куќа зграда бр.1 по барање на Стефан Стоичов;
 18. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект викенд куќа зграда бр.1 по барање на Атанас Милошевски;
 19. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Анита Мијалкова;
 20. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Станка Ангелова;
 21. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект помошен објект зграда бр.4 по барање на Станка Ангелова;
 22. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект помошен објект зграда бр.2 по барање на Станка Ангелова;
 23. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект настрешница зграда бр.1 по барање на Киро Стојковски;
 24. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Киро Стојковски;
 25. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект со трпезарија зграда бр.1 по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;

Образлагач:  По точките од 6 до 30-Горан Петровски-Советник за енергетска ефикасност.

 1. Измена на Годишен план за вработување на ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2021 година со Заклучок за усвојување;

Образлагач: Билјана Петровска-Директор на ЈЛБ „Илинден“-Делчево.

 1. ПредлогОдлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Делчево и Општина Македонска Каменица.

Образлагач: Драган Маневски-Претседател на Советот на Општина Делчево.

 

II

Присуството на членовите на Советот на Општина Делчево е задолжително, а секое отсуство потребно е да се пријави кај Претседателот на Советот на Општина Делчево.

Бр.09-1681/1
20.10. 2020
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски, с.р

Shares