Решение за свикување на 56. редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 25 став 2 точка 1 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр. 15/2013,2/2019 и 1/2021), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 20.09.2021 година, донесe

РЕШЕНИЕ

за свикување на 56. редовна седница на

Советот на Општина Делчево

I

                Ја свикувам 56. редовна седница на Советот на Општина Делчево.

Седницата ќе се одржи на 24.09.2021 (петок) со почеток во 15.00 часот, во Мултифункционалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

За седницата го предлагам следниот

 

Дневен ред

-Усвојување на Записник од 55.седница

  1. Извештај за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Делчево со Заклучок за усвојување;

Образлагач: Стојан Димитровски-Командир на ПС од општа надлежност Делчево.

  1. Годишен план за вработување на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2022 година со Заклучок за усвојување;

Образлагач: Стојче Стојковски-Директор на ЈКП „Брегалница“-Делчево.

  1. Годишен извештај за работата на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за учебната 2020-2021 година со Заклучок за усвојување;
  2. Годишна програма за работата на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за учебната 2021-2022 година со Заклучок за усвојување;

Образлагач: Љупчо Прачковски-Директор на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево.

  1. Годишен извештај за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за воспитната 2020-2021 година со Заклучок за усвојување;
  2. Годишна програма за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за воспитната 2021-2022 година со Заклучок за усвојување;
  3. Предлог-Одлука за давање согласност на изменување и дополнување на Статутот на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
  4. Предлог-Одлука за согласност за утврдување на работното време на установата за објект 3 во село Разловци;

Образлагач: По точките 5,6,7 и 8-Билјана Симовска-Директор на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево.

               II

Присуството на членовите на Советот на Општина Делчево е задолжително, а секое отсуство потребно е да се пријави кај Претседателот на Советот на Општина Делчево.

Бр.09—1902/1
24.09.2021 год.
Делчево 

Совет на Општина Делчево
Претседател 
Драган Маневски

Shares