РЕШЕНИЕ за свикување на Kонститутивна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002), Претседателот на Советот на Општина Делчево од претходниот состав, на ден 26.10.2021 година, донесe

РЕШЕНИЕ

за свикување на Kонститутивна седница

на Советот на Општина Делчево

I.Ја свикувам Kонститутивната седница на новозибраниот Совет на Општина Делчево за ден 03.11.2021 година (среда).

Седницата ќе се одржи во Мултифункционалниот центар, на втори кат во Спомен-домот „АСНОМ“, со почеток во 12.30 часот.

II.За работа на Конститутивната седница го предлагам следниот

Дневен ред

  1. Предлог-Решение за избор на претседател и членови наКомисијатазаверификација, мандатнипрашања,избори и именувања;
  2. Предлог-Решение за верификација на мандатите на членовите на Советот на Општина Делчево;
  3. Предлог-Решение за избор на претседател на Советот на Општина Делчево;

Прилози:

-Закон за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002);

-Консолидиран  текст на Статутот на Општина Делчево;

-Деловник наСоветот на  Општина Делчево.

-Изјава

Напомена: Секој член на Советот, на седницата  да го носи  Уверението за избор на член во Советот на општина Делчево, како и лична карта.

Број 09-2079/1
26.10.2021
Д е л ч е в о

Совет на Општина Делчево
Претседател
Драган Маневски

 

Shares