РЕШЕНИЕ за свикување на Десеттата редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 25 став 2 точка 1 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр. 15/2013,2/2019 и 1/2021), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 03.06.2022 година, донесe

 

РЕШЕНИЕ

за свикување на Десеттата редовна седница на

Советот на Општина Делчево

 

I

 

Ја свикувам Десеттата редовна седница на Советот на Општина Делчево.

 

Седницата ќе се одржи на 13.06.2022 (понеделник) со почеток во 08.00 часот, во Мултифункционалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

 

За седницата го предлагам следниот

 

Дневен ред

  -Усвојување на Записник од Деветтата  седница на Советот на Општина Делчево

  1. Предлог-Решение за избор на командир на Полициската станица од општа надлежност Делчево.

II

            Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на Општина Делчево“.

 

Број 09-986/1
03.06.2022
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Гоце Попов

Shares