РЕШЕНИЕ за свикување на 18. редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весникна РМ“ бр. 5/2002) и член 25 став 2 точка 1 одСтатутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр. 15/2013,2/2019 и 1/2021), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 18.01.2023 година, донесe

 

РЕШЕНИЕ

за свикување на 18. редовна седница на

Советот на Општина Делчево

I

            Јасвикувам 18. редовна седница на Советот на Општина Делчево.

Седницата ќе се одржи на 26.01.2023 (четврток) со почеток во 12.00 часот, во Мултифункционалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

За седницата го предлагам следниот

 

Дневен ред

-Усвојување на Записник од 17.седница

 

 1. Правилник за утврдување на начинот, условите,критериумите, постапката за доделување на еднократна парична помош;

Образлагач: Ивана Ивановска-Советник за правни работи и застапување.

 1. Извештај за реализација на Годишната Програма за одбележување настани и кутурни манифестации за 2022 година со Заклучок за усвојување;
 2. Предлог-Програма за одбележување настани и културни манифестации за 2023 година;
 3. Извештај за реализација на Програмата за комуникација со јавноста и промоција за 2022 година на Општина Делчево со Заклучок за усвојување;
 4. Предлог-Програма за комуникација со јавноста и промоција за 2022 година на Општина Делчево;

Образлагач: По точките 2,3, 4 и 5-Даниела Такева-Советник за односи со јавноста.

 1. Извештај за реализација на Програмата за социјална заштита на Општина Делчево за 2022 година со Предлог-Заклучок за усвојување;

Образлагач: Сузана Петровска-Советник за  вработување и информативен систем за човечки ресурси.

 1. Мислење за Програма за изведување на еднодневна екскурзија низ РСМ со учениците од трето одделение од ООУ „ВанчоПрке“-Делчево;
 2. Мислење за Програма за изведување на еднодневна екскурзија низ РСМ со учениците од шесто одделение од ООУ „ВанчоПрке“-Делчево;
 3. Мислење за Програма за изведување на еднодневна екскурзија низ РСМ со учениците од деветто одделение од ООУ „ВанчоПрке“-Делчево;

Образлагач: Горан Велков-Директор на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево.

 1. Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Делчево за 2023 година;
 2. Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици во Општина Делкчево за 2023 година;

Образлагач: Звонко Атанасов-Раководител на Сектор за урбанизам, заштита на животната средина, комунални дејности и сообраќај.

 1. Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за работа на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2023 година;

Образлагач: Стојче Стојковски-Директор на ЈКП „Брегалница“-Делчево.

 1. Акциски план за намалување на последиците од Ковид 19 кај ромската етничка заедница вопост КОВИД период на локално ниво-Општина Делчево со период на имплементација 2023-2024 со Заклучок за усвојување;
 2. Заеднички Локален Акциски план на Општина Делчево и ромската заедница со период на имплементација2023-2026 со Заклучок за усвојување;

Образлагач:Џулиета МемедоваСамостоенреферентзабезбедност и здравјеприработа.

 1. Предлог-Одлука за измена на Одлуката за доделување на стипендии на одлични ученици од СОУ„ М.М. Брицо“ кои постигнале особено висок успех во учењето бр.09-2218/1 од 18.10.2022 година;

Образлагач: Ванчо Новоселски-Советник за образование.

 1. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука бр.02-49/3 од 27.12.2022 година за отуѓување на ИТ опрема за преземање, транспорт и третман на електронски и електричен отпад на овластена компанија;
 2. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука бр.02-780/2 од 23.12.2022 година за расходување на компјутери, компјутерска опрема и елетронски отпад на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево;

Образлагач: Татјана Стојковска–Виш соработник за заштита на животна средина и комунална инфраструктура.

 1. Полугодишен извештај на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за учебната 2022/2023 година со Заклучок за усвојување;

Образлагач: Горан Димитровски-Директор на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево.

 1. Предлог-Одлука за парична помош на Стефанија Сапаловска од с. Разловци;
 2. Предлог-Одлука за парична помош на Верка Терзиска од с. Разловци;

Образлагач: Гоце Попов-Претседател на Советот на Општина Делчево.

 1. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Делчево;

Образлагач: Горан Петровски-Советник за урбанизам и енергетска ефикасност;

 1. Прашања и предлози на членови на Совет.

II

            Присуството на  членовите на Советот на Општина Делчево е задолжително, а секое отсуство потребно е да се пријави кај Претседателот на Советот на ОпштинаДелчево.

 

Број 09-106/1
18.01.2023 година
Делчево

Совет на Општина Делчево
Претседател
Гоце Попов

Shares