РЕШЕНИЕ за свикување на 27. редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 25 став 2 точка 1 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр. 15/2013,2/2019 и 1/2021), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 11.09.2023 година, донесe

 

РЕШЕНИЕ

за свикување на 27. редовна седница на

Советот на Општина Делчево

 

I

                Ја свикувам 27. редовна седница на Советот на Општина Делчево.

Седницата ќе се одржи на ден  28.09.2023 година (четврток) со почеток во 09:00 часот, во Мултифункционалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

За седницата го предлагам следниот

 

Дневен ред

-Усвојување на Записник од 24.седница

-Усвојување на Записник од продолжение на 24.седница

-Усвојување на Записник од 26.седница

 

  1. Предлог-Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Делчево за 2023 година;

Образлагач: Анка Христова-Раководител на Одделението за финансиски прашања.

  1. Годишен план за вработување на ОЈУДГ „Весели цветови“-Делчево за 2024 година со Заклучок за усвојување;

Образлагач: Билјана Симовска-Директор на ОЈУДГ „Весели цветови“-Делчево.

  1. Годишен извештај за работата на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за учебната 2022/2023 година со Заклучок за усвојување (пуштен на е-маил);

Образлагач: Горан Димитровски-Директор на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево.

4.Предлог-Одлуказаутврдувањенанадоместокзапрекопувањенаопштинскипатишта, улици и тротоаринаподрачјетонаопштинаДелчево;

Образлагач: Звонко Атанасов-Раководител на Сектор за урбанизам, заштита на ЖС, комунални дејности, сообраќај и ЛЕР.

  1. Предлог-Одлука за определување на тарифа за општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Делчево

Образлагач:Николина Петровска Мавродиева-Виш соработник за сообраќај.

  1. Шестмесечен извештај за финансиското работење на ЈКП „Брегалница“-Делчево за периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 година со Заклучок за усвојување;

Образлагач: Марија Сумрачка-одговорна за сметководство и финансов раководител.

7.Предлог-Одлука за парична помош по Барање 21-241 од 20.09.2023 година;

8.Предлог-Одлука за финансиска поддршка по Барање бр.09-1664/1 од 23.08.2023 година;

9.Прашања и предлози на членови на Совет;

II

                Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на Општина Делчево“.

Број 09- 1802/2                                                                  СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

11.09.2023                                                                             Претседател,

Делчево                                                                                Гоце Попов,с.р.

Shares