РЕШЕНИЕ за свикување на 28. редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 25 став 2 точка 1 од Статутот на Општина Делчево (“аСл. гласник на Општина Делчево“ бр. 15/2013,2/2019 и 1/2021), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 20.10.2023 година, донесe
РЕШЕНИЕ
за свикување на  28. редовна седница на
Советот на Општина Делчево
I
                Ја свикувам 28. редовна седница на Советот на Општина Делчево.
                Седницата ќе се одржи на ден  27.10.2023 година (петок) со почеток во 09:00 часот, во Мултифункционалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.
                За седницата го предлагам следниот
Дневен ред
-Усвојување на Записник од 27.седница
1. Годишен извештај за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за воспитната 2022/2023 со Заклучок за усвојување;
2. Годишна програма за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови“ за 2023/2024 со Заклучок за увојување;
Образлагач: Билјана Симовска-Директор на ОЈУДГ „Весели цветови“-Делчево.
3. Предлог-Одлука за финансиска помош по барање број 09-2122 од 20.10.2023 година;
4. Измена на Годишен план за вработување на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2023 година со Заклучок за усвојување;
Образлагач. Горан Велков-Директор на ООУ „Св.Ванчо Прке“-Делчево
5. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Делчево за 2023 година;
Образлагач. Анка Христова-Раководител на Одделение за буџет.
6.Прашања и предлози на членови на Совет;
II
                Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09- 2123/1                                                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
20.10.2023                                                                                        Претседател,
Делчево                                                                                           Гоце Попов, с.р.
Shares