РЕШЕНИЕ за свикување на 30. редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 25 став 2 точка 1 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласникнаОпштинаДелчево“ бр. 15/2013,2/2019 и 1/2021), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 22.12.2023 година, донесe

 

РЕШЕНИЕ

за свикување на 30. редовна седница на

Советот на Општина Делчево

 

I

            Ја свикувам 30. редовна седница на Советот на Општина Делчево.

Седницата ќе се одржи на ден 29.12.2023 година (петок) со почеток во 10:00 часот, во Мултифункционалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

За седницата го предлагам следниот

 

Дневен ред

 -Усвојување на Записник од 28.седница

– Усвојување на  Записник од продолжение на 28.седница

– Усвојување на Записник од 29.седница

 

  1. Предлог-Програма за одржување на јавна чистота во општина Делчево за 2024 година;

Образлагач: Татјана Стојковска-Виш соработник за заштита на животна средина.

  1. Предлог-Одлука за доделување на стипендии на одлични ученици од СОУ „М.М.Брицо“-Делчево кои постигнале особено висок успех во учењето;

3.Предлог-Одлука за доделување на стипендии на одлични ученици од СОУ „М.М.Брицо“-Делчево;

4.Предлог-Одлука за доделување на стипендии на студенти кои студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија;

5.Предлог-Одлука Одлука за доделување на стипендии на студенти кои студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија и кои постигнале особено висок успех во студирањето;

Образлагач: Ванчо Новоселски-Советник за образование и култура.

6.Извештај за реализирани активности на ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2022 година со Предлог-Заклучок за усвојување;

7.Програма за работа на ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2023 година со Предлог-Заклучок за усвојување;

Образлагач: Билјана Петровска-Директор на ЈЛБ „Илинден“-Делчево.

8.Предлог-Одлука за  формирање на Комисија за унапредување на правата на пациентите во Општина Делчево;

9.Предлог- Одлука за ослободување од партципација на деца Роми на возраст од три до шест години што се во социјален ризик за учебната 2023/2024 година во ОЈУДетска Градинка “Весели Цветови“Делчево;

Образлагач:Џулиета Мемедова-Самостоен референт за безбедност и здравје при работа.

10.Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Делчево за 2024 година;

11.Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици во Општина Делчево за 2024 година;

Образлагач:Звонко Атанасов-Раководител на Сектор за урбанизам.

12.Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Делчево за 2024 година;

13.Предлог-Буџет на Општина Делчево за 2024 година;

  1. 14. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Делчево за 2024 година;

15.Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот на државните службеници;

  1. 16. Буџетски календар;

Образлагач:Ана Ситновска Димитровска-Раководител на Одделение за буџет.

17.Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Делчево за 2024 година;

Образлагач: Горан Петровски-Советник за урбанизам и енергетска ефикасност.

  1. Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Делчево за 2023 година;

Образлагач: Гоце Попов-Претседател на Советот на Општина Делчево;

19.Предлог-Одлука за финансиска помош по барање број УП 1 21-300 од 28.11.2023 година;

 

II

            Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на Општина Делчево“.

Број 09-2494/1                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

22.12.2023                                                              Претседател,

Делчево                                                               Гоце Попов,с.р.

Shares