Повик за поднесување на понуди (ППП) – РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВТОР ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (MSIP2) MSIP2-SIG-NCB-040-22

  1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена  електронски на 04 август, 2016 година.

2. Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој за Вториот проект за подобрување на општински услугите и има намера дел од добиените средства од овој Кредит да ги искористи за исплата по договор за "Набавка и поставување на 90 ЛЕД светилки 60W во општина Делчево"  MSIP2-SIG-NCB-040-22.

3. Општина Делчево ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат "Набавка и поставување на 90 ЛЕД светилки 60W во општина Делчево".

4.Поднесувањето понуди ќе се спроведе преку процедури за национално конкурентно наддавање (NCB) како што е специфицирано во World Bank Guidelines: Purchasing Funds Received from IBRD Loans and IDA Loans, (as of January 2011), and is open to all Bidders from eligible countries as defined in the bidding documentation.

5. Заинтересираните Понудувачи може да добијат дополнителни информации од:

Тони Стоименовски, адреса: ул. „Светозар Марковиќ“  бр.1, од 08:00 до 14:00 часот не подоцна од 06.06.2022.

6. Заинтересираните Понудувачи може да ја купат комплетната тендерска документација на Macedonian language по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу:

Municipality of Delchevo

Subject: "Набавка и поставување на 90 ЛЕД светилки 60W во општина Делчево"

Адреса: ул. „Светозар Марковиќ“  бр.1, Архива, Општина Делчево,

Поштенски број: 2320, Република Северна Македонија

and after payment of a non-refundable fee of 3,000.00 МКД во  македонски денари (МКД).

 a.)        За плаќања во МКД – број на сметка

Bank: National Bank of the Republic of Northern Macedonia

Account number: 100000000063095

Budget user account: 720014032063012

Income account: 724-125

Комплетот тендерска документација ќе биде испратена во електронска адреса, на адресите доставени од страна на Понудувачите во форма на писмено барање.

Bids should be delivered to the address below:

Општина Делчево,

Subject: "Набавка и поставување на 90 ЛЕД светилки 60W во општина Делчево"

Адреса: ул. „Светозар Марковиќ“  бр.1, архива,  општина Делчево,

Поштенски број: 2320, Република Северна Македонија,

 не подоцна од:

12:00 попладне (по локално време) 22.06.2022

7.Сите понуди мора дабидат придружени со гаранција на понудата од не помалку од 40,000.00 МКД. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Понудите ќе бидат отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе решат да присуствуваат на адресата наведена подолу:

Адреса: ул. „Светозар Марковиќ“  бр.1, сала за состаноци во општина Делчево, 2320, Република  Северна Македонија,

во: 12:00 попладне (по локално време) 22.06.2022

Shares