Решение за свикување на 50. редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 39 став 2 и член 48 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002), како и член 25 став 2 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден  19.02.2021  година, донесе

Решение за свикување на 50. редовна седница на Советот на Општина Делчево

I
Ја свикувам 50. седница на Советот на Општина Делчево.

Седницата ќе се одржи на 26.02.2021 (петок) во 14:00 часот во Мултимедијалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

За седницата го предлагам следниот Дневен ред

-Усвојување на Записник од 49.седница на  Советот

1. Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево за 2020 година за  периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 со Заклучок за усвојување;
2. Предлог-Одлука за проширување на средства на Буџетот на Општина Делчево за 2021 година;

Reasoner: Анка Христова-Раководител на Одделението за буџет.

3.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска  документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат, објект фарма бр.1 по барање на Киро Атанасов;
4.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат, објект фарма бр.2 по барање на Киро Атанасов;
5.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа бр.1 по барање на Ванчо Манов;
6. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа бр.1 по барање на Стојне Гоцевски;

7.Предлог-Одлука за формирање на Партиципативно тело на Општина Делчево;

8.Деловник за работа на Партиципативното тело на Општина Делчево;

Speaker: По точките 3,4, 5, 6, 7 и 8-Горан Петровски-Советник за енергетска ефикасност.

9.Полугодишен извештај за работата и постигнатите резултати на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево во учебната за 2020/2021 година со Заклучок за усвојување;

Speaker: Маријана Стоименовска-ВД Директор на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево.

10.Полугодишен извештај за работата на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево во учебната за 2020/2021 година со Заклучок за усвојување;

Reasoner: Goran Dimitrovski - Director of the primary school "St. Kliment Ohridski" -Delchevo.

11.Извештај за реализацијата на Програмата за јавна чистота за 2020 година со Заклучок за усвојување;
12.Предлог-Програма за јавна чистота за 2021 година;
13.Извештај за реализација на Програмата за управување со отпад за 2020 година со Заклучок за усвојување;
14.Предлог- Програмата за управување со отпад за 2021 година;

Speaker: Татјана Стојковска-Виш соработник за заштита на ЖС и комунална инфраструктура.

I I

The presence of the members of the Council of the Municipality of Delchevo is mandatory, and any absence must be reported to the President of the Council of the Municipality of Delchevo.

Бр.09- 313 /1
19.02. 2021 год.
Д е л ч е в о

COUNCIL OF THE MUNICIPALITY OF DELCEVO
President,
Dragan Manevski, sr.

Shares