РЕШЕНИЕ за свикување на 53 редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 39 став 2 и член 48 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002), како и член 25 став 2 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден  21 .05.2021 година, донесе

 SOLUTION за свикување на 53. regular session of The Council of the Municipality of Delchevo

I

            Ја свикувам 53. седница на Советот на Општина Делчево.

The session will be held on 27.05.2021 (четврток) in 14:00 in the Multimedia Center in Delchevo. The center is located on the second floor of the Memorial House ASNOM Delchevo.

I propose the following for the session

            Daily order

-Усвојување на Записник од 52.седница 

  1. 1. Предлог-Одлука за доделување парична награда на најдобрите 10 матуранти во СОУ „М.М.Брицо“-Делчево;
  2. 2. Предлог-Одлука за доделување на стипендии на учениците-првенци на генерација во општинските училишта;

Reasoner: Vancho Novoselski - Education Advisor.

  1. 3. Предлог-Одлука за ослободување од комунална такса за користење на простор пред деловен простор во општина Делчево;

Reasoner: Shaban Bagashov - Head of the Sector for Financial Affairs.

  1. 4. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање на групи со поголем број на деца во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;

Speaker: Билјана Симовска-Директор на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево.

  1. 5. Предлог-Одлука за одобрување на финансиска помош;

Reasoner: Драган Маневски-Претседател на Совет на Општина Делчево.

6. Предлог-Одлука за формирање на општински совет за превенција на детско престапништво во Општина Делчево;

Speaker: Ивана Ивановска-Советник за правни работи и застапување.

7.Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за организација,делокругот и начинот на извршувањето на задачите на општинската администрација на Општина Делчево

8.Предлог-Заклучок за усвојување на Извештај од спроведена функционална анализа на Општина Делчево .

Speaker: Џулиета Мемедова–Самостоен референт за заштита при работа

  1. Прашања и предлози на членови на Совет;

            II

The presence of the members of the Council of the Municipality of Delchevo is mandatory, and any absence must be reported to the President of the Council of the Municipality of Delchevo.

No..09—917/1
21.05.2021 год.
Delchevo 

COUNCIL OF THE MUNICIPALITY OF DELCEVO
President,
Dragan Manevski, sr.

 

ЗАБЕЛЕШКА: Почитувани, можно е да ви бидат доставени и дополнителни точки, а материјалите под реден број  6, 7 и 8  ќе ви бидат доставени дополнително, заедно со нив.  Ве молме за рабирање!

Shares