Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа за проект “Грижа за стари лица и лица со попреченост”

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ) и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Делчево во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2021 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, Програмата Општинско – корисна работа финансирана од Швајцарската Агенција за развој и соработка, на ден 04.08.2021 година се објавува:

 

PUBLIC CALL

to

registered unemployed persons for inclusion in

The program Municipal – useful work for a project

"Care for the elderly and people with disabilities

 

All registered unemployed persons who are interested in joining the program Municipal Utility Work, project are invited  "Care for the elderly and people with disabilitiesза работно ангажирање од 20 (дваесет) часа неделно за период од 9 (девет) месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување Делчево.

 

Евидентираните невранботени лица кои немаат сертификат/уверение признаен од релевантните институции за стекнати вештини/ компетенции за занимања од социјалната и здравствената сфера согласно услугата која треба да се испорачува ќе бидат вклучени во програмата при што 3 месеци ќе добијат задолжителна обука и 6 месеци работно ангажирање.

Вкупниот период на вклученост на невработените лица преку програмата изнесува 9 месеци во кој влегува обуката и работниот ангажман.

Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 (дваесет) работни часови неделно, при што за време на задолжителната обука од 3 месеци за лицата кои не поседуваат соодветен сертификат/уверение признаен од релевантните институции за стекнати вештини/ компетенции за занимања од социјалната и здравствената сфера согласно услугата која треба да се испорачува и за време на  работниот ангажман од 6 (шест) месеци/9 (девет) месеци статусот на невработените лица  останува непроменет, а на невработените лица-корисници на паричен надоместок и на корисници на право на Гарантирана минимална помош за времетраење на работно ангажирање ќе им биде активно претходно остварено право.

Право на учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ имаат сите невработени лица, при што предност ќе имаат лицата кои за прв пат се јавуваат за учество во Програмата .

 

За кандидатите  кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата Општинско-корисна работа се предвидува паричен надоместок во висина од 9.000,00 денари бруто износ за времетраењето на обуката и работното ангажирање, со вклучени данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест.

 

The registered unemployed persons who will apply for participation in the Municipal Beneficial Work Program should belong to one of the following target groups of unemployed persons:

 

– Roma

– People with disabilities

 

The job positions covered by this announcement refer to hiring:

-Едукатор – мотиватор  во Дневен центар за лица со посебни потреби – 1 (еден) извршител;

Required Qualifications – ССП, communication skills, empathy, computer work, internet;

Неговател за грижа на стари лица – 6 (шест) извршители;

Required Qualifications – Primary Education or SEA, Communication Skills

Заинтресираните невработени лица  Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да поднесат во Агенција за вработување- Центар за вработување Делчево во периодот од 04.08.2021 година до 13.08.2021 година, од 07:30 до 15:30 часот.

The more specific conditions, rights and obligations will be regulated by concluding an Agreement between the Municipality of Delchevo and the selected candidates.

Detailed information about the Program "Municipal Beneficial Work" can be obtained in the Municipality of Delchevo with Natasha Dimitrovska, Municipal Coordinator for the Program "Municipal Beneficial Work", Employment Agency - Employment Center Delchevo with Biljana Prachkoska, Center for Social Affairs Delchevo at the face of Blagoj Stoimenovski.

 

0Shares
0